Svalnässkolan fortsätter i kommunal regi fram till hösten 2021

Bildningsförvaltningens förslag om att avveckla den skolverksamhet i kommunal regi som finns i Svalnässkolan i Djursholm, står kvar. Efter att förslaget presenterades för första gången tidigare i höst har samtal och dialoger hållits med skolpersonal, föräldrar och fackförbund. Avvecklingen föreslås nu ske till hösten 2021.

På tisdag 12 november fattar kommunstyrelsens produktionsutskott sitt beslut i frågan. Slutgiltigt beslut beräknas sedan fattas av kommunfullmäktige i början av nästa år.

Stort överskott på platser

Efter höstens samtal och dialoger har bildningsförvaltningen kommit fram till att en avveckling av skolverksamheten i kommunal regi som finns på Svalnässkolan, är den bästa lösningen för att komma till rätta med de stora ekonomiska underskott som de kommunala skolorna i Djursholm - Svalnässkolan, Ekebyskolan och Vasaskolan - har haft under de senaste åren och det stora överskott på skolplatser som finns i området.

- Det är svårt att få ihop ekonomin för en skola med 100 elever, och när den som i Svalnässkolans fall bara är fylld till två tredjedelar så håller det helt enkelt inte, kostnaderna överstiger intäkterna, säger bildningsdirektör Kent Henningson.

Årskurs F-6 i båda skolorna

Den föreslagna förändringen för Svalnässkolan föreslås dock inte genomföras förrän till höstterminen 2021, eftersom det är en fråga för kommunfullmäktige att fatta beslut om. De barn som går på Svalnässkolan idag kommer efter avvecklingen att få förtur till placeringar på andra kommunala skolor i området.

Ytterligare en justering av det första förslaget är att den uppdelning i årskurser mellan skolorna som tidigare fanns med nu har tagits bort. Både Ekebyskolan och Vasaskolan föreslås därmed fortsätta som skolor för elever i förskoleklass upp till årskurs 6.

Upp till 400 tomma platser

Enligt beräkningar finns det idag ett överskott på 300-400 skolplatser i Djursholm och någon ökning av barnantalet i området anses inte trolig inom en överskådlig framtid.

- Till nästa höst är det omkring 110 sexåringar i Djursholm som ska börja i förskoleklass och det finns sex skolor i närområdet som de kan välja mellan. Valfrihet är naturligtvis härligt, men när det är så få barn på så många skolenheter är det inte möjligt att uppnå fulla klasser, vilket i sin tur leder till att ekonomin inte går ihop och att det blir svårt att till exempel avlöna välutbildade lärare. Behöriga lärare är en jätteviktig framgångsfaktor för att våra elever ska uppnå goda skolresultat, säger Kent Henningson.

Sparar 1,6 miljoner per år

- Den besparing som vi kan göra genom att lägga ned den kommunala verksamheten i Svalnässkolan är på minst 1,6 miljoner kronor årligen. Vi kommer också att flytta ut ur delar av Vasaskolan vilket leder till ytterligare besparingar. Dessutom kommer vi behöva göra succesiva neddragningar av antalet medarbetare på samtliga våra skolor i Djursholm. Det handlar om att vi måste anpassa antalet medarbetare efter det faktiska antalet elever, säger Kent Henningson.

Fortsatt skolverksamhet?

Vad som kommer att hända med Svalnässkolan om beslutet att avveckla verksamheten i kommunal regi går igenom, är inte klart i nuläget. Den politiska majoriteten har uttalat att de vill se att skolan drivs vidare i fristående regi.

- Det är naturligtvis viktigt att våra skollokaler används på ett optimalt sätt. Exempelvis finns det fristående aktörer som idag bedriver skolverksamhet i Djursholm som önskar tillgång till mer anpassade lokaler. De kan vara intresserade av att flytta över sin verksamhet till Svalnäs, säger Kent Henningson.

- Det finns även en föräldragrupp som eventuellt vill bygga upp en ny skolverksamhet i skolan. Kommunens politiker kommer nu att se över de olika alternativen för att sedan fatta beslut i frågan, sannolikt i början av nästa år.

 

Läs hela bildningsförvaltningens förslag