Danderyd inför extern visselblåsarfunktion

Ett enigt kommunfullmäktige har antagit en uppdaterad policy för att undvika mutor och korruption samt uppdaterade regler för representation. Policyn gäller för förtroendevalda och anställda i Danderyds kommun. Policyn innebär också ett tillägg till visselblåsarfunktionen. En medarbetare kommer vid misstanke om korruption nu även kunna vända sig till en extern granskare utanför kommunen.

─ Misstankar om oegentligheter i en organisation som hanterar skattebetalarnas pengar är extra allvarligt. Danderyds kommuns trovärdighet som offentlig aktör bygger på att vår verksamhet är transparent samt att kommunen och dess företrädare alltid agerar på ett etiskt korrekt sätt. Det är en hygienfaktor att det ska vara enkelt att anmäla misstankar och vid behov få en extern och oberoende granskning vid misstänkta missförhållanden, säger kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander (M).


Vad menas med en visselblåsare?

Med visselblåsare menas en person som slår larm om korruption eller andra oegentligheter, oftast hos sin arbetsgivare eller hos en myndighet.  

Hur ska Danderyds medarbetare agera vid misstanke om oegentligheter?

Medarbetare ska i första hand ska kunna ta upp eventuella misstankar om oegentligheter eller brottslighet med sin chef. Om medarbetare i Danderyd av olika skäl inte vill kontakta sin chef med misstankarna kan denne vända sig till kommundirektören eller kommunjuristen för vidare utredning och ställningstagande. Nu finns det även möjlighet att vända sig till en extern visselblåsarfunktion.

Följande är exempel på allvarliga oegentligheter som kan anmälas: mutbrott, jäv, tjänstefel, brott mot tystnadsplikt, brottslighet riktad mot kommunen såsom förskingring, stöld eller trolöshet mot huvudman och förtroendeskadliga bisysslor.

 
Kontakt för mer information

Johan Lindberg, Tf. Kommundirektör
08-568 910 04
johan.lindberg@danderyd.se