Frågor och svar om nya Danderydsvallen

Idrottsanläggningschef Pierre Nystedt svarar på frågor om Danderydsvallen och den investering på totalt drygt 10 miljoner som kommer att göras där under nästa år. Vintern 2020/21 kommer en fullstor ishockeyrink med en modern och miljöanpassad kylanläggning finnas på plats.

Vad är problemet med isanläggningen på Danderydsvallen?

Det finns driftsmässiga, ekonomiska och miljömässiga problem med den nuvarande anläggningen på Danderydsvallen. Att driva den vidare skulle vara oansvarigt och vi kommer därför att investera i en ny.

Den nuvarande kylanläggning är gammal och bedöms inte vara driftssäker. Rören under själva ispisten är utsatta för korrosion. De är 40 år gamla, den normala livslängden för den här typen av rör är omkring 25-30 år. Rörens dåliga skick gör att det finns en risk att den starkt frätande köldbäraren som används i anläggningen läcker ut i marken. Anläggningen använder dessutom en starkt flourerande gas som innehåller klor, kol och fluor. Om den skulle läcka ut är det en luftförorening som bidrar till den globala uppvärmningen.

Anläggningen uppfyller inte heller de framtida miljökrav som finns i EU-förordningen EU/517/2014 där det står att gasen inte får fyllas på efter den 31 december 2021, så pass farlig bedöms den vara.

Detta gör också att gasen knappt tillverkas längre och därmed blir svårare och svårare att få tag på, vilket leder till brist och prisökningar. Med andra ord är det inte heller ekonomiskt försvarbart med en fortsatt drift, speciellt inte i det ekonomiska läge som kommunen befinner sig i.

Varför har kommunen valt att satsa på en ny isrink istället för två?

Vi behöver spara pengar och vi har väldigt mycket konstfrusen is i vår kommun. Kylanläggningar är otroligt kostsamma att driva och vi har idag tre sådana i kommunen. Pengarna räcker helt enkelt inte till mer än en fullstor ishockeyrink på Danderydsvallen – en investering på över 10 miljoner kronor.

Engagerade medborgare har erbjudit sig att hjälpa till med finansieringen av den lilla isbanan, hur ser ni på det?

Det är härligt med det stora engagemang som finns kring våra idrottsanläggningar och invånare får gärna höra av sig med sina olika förslag. Det som saknas för att vi även framöver ska kunna ha två isar på Danderydsvallen är 700 000 kronor. Samtal kring en finansiering med hjälp av engagerade invånare är igång, men vi är ännu inte i mål.

Dessa 700 000 kronor är vad vi behöver för att kunna köpa in ett större kylsystem och även göra den markberedning som krävs för att kunna lägga ut kylslingor även på platsen där den lilla isbanan tidigare legat. Om vi får hjälp med den investeringen så har vi sagt att vi därefter kommer att stå för underhåll och drift av båda anläggningarna.

Många vill ha möjlighet att åka skridskor med familjen, lite när man vill. Var kommer man att kunna göra det framöver?

På Danderydsvallen och på våra andra tre isrinkar i kommunen! Senare i vinter när isarna är tillräckligt tjocka, kommer vi också att ploga upp slingor på Ösbysjön, Ekebysjön och Edsviken.

Den nya isrink som vi kommer att anlägga på Danderydsvallen blir på 1 800 kvadratmeter. Den anläggningen kommer att nyttjas av både allmänhet och föreningar, ungefär halva tiden till varje grupp. Jag skulle gärna se att vi prioriterade allmänheten och såg till att de fick tider som passar så många som möjligt. Det skulle bidra till en bättre folkhälsa i kommunen och även fungera som en dörröppnare in till isidrotterna!

Vad händer med den nya sarg som nyligen sattes upp på Danderydsvallen?

Den kommer vi naturligtvis ha kvar och flytta över till den nya anläggningen. Det är en jättefin sarg som är utformad enligt Ishockeyförbundets regler.

Varför tömdes den nuvarande anläggning på kylmedel?

Vi har nyligen tömt anläggningen på kylmedium och köldbärare. Detta har vi gjort eftersom vi inte kommer att ha någon konstfrusen is på Danderydsvallen denna vinter, och för att det fanns en risk för läckage. Vi kommer också genomföra en geoteknisk undersökning av marken, och då måste systemet vara tappat och tömt.

Hur ser miljötänket ut?

Vi står inför nya utmaningar när det gäller ökade krav på energi- och miljöeffektiviseringar i våra idrottsanläggningar och målet är att vi ska göra ett så litet klimatavtryck som möjligt. Vi kommer nu att byta till ett kylsystem som är mycket mer miljövänligt och energieffektivt och som kommer att minska anläggningens totala elförbrukning.

Det kylmedium som vi nyligen tömde ut, både kylmediumet och köldbäraren, tappades ut i behållare som sedan togs omhand av vår kylserviceleverantör. De tar hand om detta enligt de lagar och riktlinjer som finns för den här typen av gaser och avfall.

Vad händer härnäst?

Vi kommer att göra en geoteknisk markundersökning på platsen för den nya anläggningen, där den nuvarande ispisten ligger i en överbyggnad. Detta görs för att vi ska kunna beskriva vilken grundläggningsmetod det är som behövs i det förfrågningsunderlag som vi sedan kommer att gå ut med i upphandlingen.

Vid markundersökningen borrar vi rätt igenom alltihop för att få fram hur förhållandena ser ut där under. Vi vet att det är gammal sjöbotten där, med instabila jordlager som vi behöver titta närmare på.

Den nya anläggningen ska kunna användas året om, hur då?

Den grusyta som vi har idag nyttjas bara fyra månader per år. Med en hård yta i betong kan vi erbjuda så mycket mer! Vi kommer att bygga en multifunktionsanläggning, det betyder att vi kommer att ha is där under vintern och kunna erbjuda andra aktiviteter under övriga tider på året.

Räcker pengarna till något mer än Danderydsvallen?

Danderydsvallen tar ungefär 45 procent av vår totala investeringsbudget för 2020. Det betyder att vi kommer att behöva senarelägga andra investeringar för våra idrottsanläggningar för att samtidigt ha pengar kvar till det löpande underhållet.

 

Mer information

Läs mer om den nya Danderydsvallen

Läs mer om Danderyds ishallar och uterinkar

Läs mer om Danderyds idrottsplatser