Planuppdrag för nya radhus i Stocksund

Byggnadsnämnden har beslutat att ett planarbete ska påbörjas för nya radhus inom fastigheten Klövergärdet 1 i korsningen Johan Banérs väg och Svanholmsvägen i Stocksund.

Inom fastigheten finns idag två huslängor med lägenheter som uppfördes på 1950-talet. I detaljplaneprocessen utreds möjligheten att uppföra nya bostäder genom att befintliga lägenheter byggs om till radhus samt att fastigheten kompletteras med nya radhus.

- Jag ser positivt på ett tillskott av radhus i kommunen samtidigt som karaktären av den äldre bebyggelsen kan bevaras, säger byggnadsnämndens ordförande Claes Breitholtz.

Nästa steg i processen är att ta fram ett samrådsförslag. När förslaget är framtaget kommer det vara möjligt att lämna synpunkter.

Läs mer om planuppdraget

Klövergärdet 1