Kommunen kommer att fatta beslut om att överklaga förvaltningsrättens dom gällande särskolan

Danderyds kommuns utbildningsnämnd har sedan tidigare fattat beslut om att samla kommunens särskoleverksamhet för årskurs 1–6 på Kevingeskolan. Något som några vårdnadshavare har överklagat till Förvaltningsrätten. Nu har domen kommit och förvaltningsrätten menar att inget uttryckligt ställningstagande gjorts när det gäller de berörda barnens bästa.

Kevingeskolan i Danderyd

Förvaltningsrätten anser i sin dom att inget uttryckligt ställningstagande gjorts i frågan om förändringarna är för de berörda barnens bästa eller inte, varken barnkonsekvensanalysen eller i det underlag som upprättats inför beslutet. Rätten anser därför inte att kommunen har fastställt vad som är barnens bästa innan beslut fattats och att beslutet därmed strider mot lagen. Beslutet upphävs därför.

– Vi välkomnar att våra beslut granskas och ifrågasätts, det är i grunden viktiga förutsättningar för en fungerande demokrati. I och med att jag vet att förvaltningen har gjort en korrekt barnkonsekvensanalys och korrekta ställningstaganden, kommer jag som nämndordförande att fatta beslut om att överklaga, säger Monica Renstig, (L) ordförande i utbildningsnämnden.

Det innebär att grundsärskolan kommer att bedrivas på Kevingeskolan till hösten, precis som planerat.

- Vi känner oss trygga med att beslutet på sikt skapar bästa möjliga förutsättningar för kommunens särskoleelever. Däremot är vi medvetna om att det under en övergångsperiod kan medföra nackdelar för några elever och deras vårdnadshavare. På längre sikt är vi dock övertygade om att det kommer att innebära att Danderyd får en starkare och bättre särskola med samlade resurser att ta stötta varje barn utifrån deras behov och förutsättningar. Vi måste komma ihåg att detta i grunden är en satsning på särskolan, inte tvärt om, säger Kent Henningson, bildningsdirektör Danderyds kommun.