Ny vård- och omsorgsbyggnad planeras vid Danderyds sjukhus

Byggnadsnämnden har tagit beslut om att påbörja ett arbete med att ta fram en ny detaljplanplan för en ny vårdbyggnad på platsen där patienthotellet ligger vid Danderyds sjukhus.

Målet är att patienthotellet ska kunna ersättas av en ny större byggnad som utöver patienthotell även rymmer annan vårdverksamhet samt ett vård- och omsorgsboende, vilket kommunen har behov av. 

Fastighetsägaren Hemsö Patienthotell AB ansvarar för genomförandet av planen. Den nya byggnaden föreslås om ca 12 000 kvm BTA plus garage och placeras där den befintliga byggnaden står idag samt på intilliggande parkeringsyta.

Byggnadshöjden föreslås högre än befintlig byggnad mot sjukhusområdet och lägre åt Kevinge strand. Byggnaden är tänkt att kringgärda en södervänd gård som vetter mot en befintlig park. Parkering planeras i underjordiskt garage med angöring via Ryggradsvägen.

Bakgrund

Den befintliga byggnaden uppfördes 1965 om ca 3500 kvm BTA som personalbostadshus och idag bedrivs där främst patienthotell. Fastigheten är förbunden med sjukhusets kulvertsystem vilket är en viktig förutsättning för flera vårdverksamheter. Byggnaden har idag ett större renoveringsbehov och anses inte heller vara fullt ändamålsenlig.

Ta del av start-PM och tjänsteutlåtande på projektsidan:

Projektsida för ny vård- och omsorgsbyggnad vid Danderyds sjukhus, Sjukhuset 7