Företag som hyr kommunala lokaler erbjuds sänkt hyra

Danderyd erbjuder hyresnedsättning till företag inom vissa branscher som hyr lokaler av kommunen. Stödet riktar sig till verksamheter som har fått kraftigt försämrad ekonomi på grund av coronakrisen.

Följande gäller för ansökan om hyresnedsättning:

  • Företaget ska vara verksamt inom något av följande branscher; sällanköpshandel, hotell, restaurang, vissa andra verksamheter (exempelvis arrangemang av kongresser/mässor, tandläkare, fysioterapeutisk verksamhet, hår- och kroppsvård).

  • Hyresrabatten är 50 procent av den fasta hyran och gäller för april, maj och juni 2020.

  • Varje ansökan om hyresrabatt kommer att prövas enskilt. När ansökan granskas kommer eventuellt obetalda hyror före april 2020 att vägas in.

  • För att hyresgästen ska kunna få hyresrabatt ska hyresgästen kunna visa att företagets ekonomi kraftigt har försämrats till följd av coronakrisen, genom att till exempel redovisa dagskassor eller annan ekonomisk information.

  • Hyresgästen ska också redovisa vilka åtgärder som har gjorts för att hantera den försämrade ekonomiska situationen. Om inga eller få åtgärder har gjorts kan det leda till att företaget inte får hyresrabatt.

Läs mer i Fastighetsnämndens beslut.

Fastighetsnämndens beslut 23 april 2020.

Mer information

För mer information kontakta fastighetschef Kristin Åberg-Nilsson

Bakgrund

Regeringen har beslutat om ett stöd till näringslivet under de extrema förhållanden som coronapandemin medför. Stödet innebär att hyresvärdar som under april-juni 2020 ger hyresgäster inom vissa särskilt utsatta branscher en hyresnedsättning, får ett bidrag från staten motsvarande hälften av hyresnedsättningen, dock inte mer än motsvarande 25 procent av den ordinarie fasta hyran.

Detta är reglerat i förordningen om stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran (hyresstödsförordningen) som beslutades den 16 april 2020, träder i kraft den 1 juli 2020 och upphör att gälla vid utgången av 2020. Hyresstödsförordningen är en förutsättning för att kommunen ska kunna ge hyresrabatt.

Regeringen har gjort en förteckning över de branscher som inkluderas av stödet. Förteckningen kopplar till koder som används för registrering av företag (SNI-koder). 

Förteckningen över branscher med SNI-koder finns att ta del av på Regeringens webbplats:

Branscher som omfattas av hyresstödet