Överskottet på skolplatser i Djursholm ses över

Ett helhetsgrepp tas för att värna om en högkvalitativ skolverksamhet i Djursholm.

I Danderyd finns en överetablering av skolor i förhållande till antalet barn – speciellt i Djursholm. Inom den kommunala skolan innebär ett överskott av elevplatser att betydande ekonomiska resurser måste tas från den pedagogiska verksamheten, för att finansiera hyreskostnader för lokaler som inte används.

I kommundelen Djursholm är beläggningsgraden på våra skolor idag omkring 76 procent och den förväntas sjunka till 68 procent fram till år 2029. Räknat i antal skolplatser innebär det omkring 300 tomma platser idag och omkring 400 platser om tio år.

Bildningsförvaltningen har fått i uppdrag att se över tillgång och efterfrågan på skolplatser i Djursholm och föreslå åtgärder för att komma till rätta med överskottet. De förslag som har arbetats fram kommer att bli offentliga i slutet av den här veckan.

Den 26 september kommer kommunstyrelsens produktionsutskott att gå igenom bildningsförvaltningens förslag. Därefter kommer politiker och bildningsförvaltningens tjänstemän att diskutera förslagen med medarbetare, vårdnadshavare och andra som har frågor eller vill inkomma med synpunkter. Ett beslut om vilka av förslagen som eventuellt kommer att genomföras fattas sedan av kommunstyrelsens produktionsutskott i november.