Danderyds kommun befinner sig i ett allvarligt ekonomiskt läge

Det var känt redan i höstas att kommunen beräknades gå med underskott 2018. Den ekonomiska situationen har dock visat sig vara mycket mer bekymmersam än vad vi då visste.

Kommunens ekonomi gick 2017 med ett underskott om 16,3 miljoner kronor. För 2018 ser vi nu när vi presenterar bokslutet att underskottet är närmare 80 miljoner kronor.

Sammanfattningsvis handlar underskottet om fyra saker

  1. Nämndernas kostnader, det vill säga kostnaderna för kommunens verksamheter har ökat kraftigt och i snabbare takt än vad skatteintäkterna har gjort. Detta har byggt upp ett allt större gap mellan intäkter och utgifter i kommunen.
  2. Den höga takt med vilken skatteintäkterna har ökat under senare år har bromsat in, ökningstakten är inte längre lika hög. Den korta förklaringen till att ökningstakten viker är att det går sämre för Sveriges kommuner och att skatteunderlaget i Danderyd inte växer lika mycket som i övriga riket.
  3. Exploateringsintäkter, dvs inkomster från när kommunen säljer mark, har använts för att budgetera och finansiera driften det vill säga de löpande kostnaderna för kommunens verksamheter, och inte enbart investeringar i kommunen. När dessa intäkter nu uteblir leder det till underskott.
  4. För att hantera risken med oförutsedda kostnader är det brukligt att budgetera med ett så kallat överskottsmål eller en buffert på 1,5–2 procent av kommunens skatteintäkter. Detta har historiskt inte gjorts vilket har ökat den ekonomiska sårbarheten.

Redan på nästa kommunstyrelsesammanträde kommer med anledning av den ekonomiska situationen ett förslag om stora generella minskningar på investeringar för alla nämnder. Det är en viktig första signal till politiker och tjänstemän i kommunen att den allvarliga ekonomiska situationen får kännbara konsekvenser.

Under hösten 2018 tillsattes en styrgrupp på tjänstemannanivå med anledning av att även resultatet för 2018 beräknades bli negativt. Uppgiften för gruppen var givetvis en ekonomi i balans. Nu utökas uppdraget för styrgruppen för att omgående, alltså inom de närmsta veckorna, komma med skarpa besparingsförslag inom kommunens samtliga verksamheter.

"Det kommer att krävas kraftfulla åtgärder för att få budgeten i balans och en sund och långsiktigt hållbar ekonomi är min främsta prioritet, uppgift och skyldighet som kommunstyrelsens ordförande", säger Hanna Bocander, Kommunstyrelsens ordförande (M) i Danderyd.

"Mitt fokus kommer vara att bibehålla kvaliteten inom våra kärnverksamheter. Men danderydsborna måste förbereda sig på konsekvenser. Det handlar om både besparingar och effektiviseringar och jag utesluter inte fler skattehöjningar", fortsätter Hanna Bocander, kommunstyrelsens ordförande (M).

Hanna Bocander
Kommunstyrelsens ordförande (M)
hanna.bocander@danderyd.se

Kontakt

Johanna Hornberger, Gruppledare kommunfullmäktige (M)
070-64 65 690

johanna.hornberger@moderaterna.se


Åsa Heribertson, Kommundirektör
08-568 910 02

asa.heribertson@danderyd.se

 

Pressmeddelandet som pdf:

Danderyds kommun befinner sig i allvarligt ekonomiskt läge