Ordförandens förslag till budget: Balans redan år 2020 och satsningar på trygghet, barn och unga

Budgetförslaget från kommunstyrelsens ordförande innebär en rad åtstramningar som redan nästa år innebär att Danderyds kommun har en budget i balans. De största besparingarna genomförs på administration inom kommunledningskontoret och tekniska kontoret. Samtidigt satsas i jämförelse med tidigare förslag från nämnderna ytterligare 16,5 miljoner kronor på barn, unga och ökad trygghet i kommunen.

Ledamöter i kommunstyrelsen. Från vänster: Bengt Sylvan (L), ordförande Hanna Bocander (M), Johanna Hornberger (M), Milles Lindgren (KD).

– Det här är en budget med fokus på ekonomi i balans och för ökad trygghet. Det gläder mig att alla delar av organisationen i ett tufft läge har bidragit på ett både innovativt och ansvarsfullt sätt för att lösa de ekonomiska utmaningarna. Budgetförslaget innebär att vi säkrar både budgetbalans och hög kvalitet i den kommunala verksamheten, säger Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande sedan första januari 2019.

Budgetförslaget för år 2020 är på totalt 1 851 miljoner kronor. Det är en miljon mer i kronor och ören än budgeten för år 2019. Prognosen för nämndernas kostnader för 2019 är 1871 miljoner kronor. Budgetförslaget innebär mot den bakgrunden en rejäl åtstramning samt en effektivisering med ca 2 %, 43 miljoner kronor, då utgifterna inte räknas upp i samma takt som kostnader för löner och inköp ökar samt på grund av ökade volymer i verksamheten.

Ordförandens förslag innehåller ett antal förändringar jämfört med tidigare förslag från de olika politiska nämnderna. Förslaget innebär ett tillskott på sammanlagt 16,5 miljoner kronor till bland annat följande:

  • En ökad satsning om 5 miljoner kronor på trygghet och säkerhet genom bland annat fler väktare och fältassistenter.
  • Gymnasieskola och vuxenutbildning får kompensation med 4 miljoner kronor för ett ökat antal elever.
  • Medel om 4,5 miljoner kronor anslås även för att utveckla Danderydsvallen samt träffpunkten Enebyberg.
  • Den sociala verksamheten kompenseras med 3 miljoner kronor för ökade behov i verksamheten.

En viktig ledstjärna i budgetprocessen har varit att värna en hållbart hög kvalitet i kommunens kärnverksamhet.

– En ekonomi i balans är en grundförutsättning för att vi långsiktigt ska kunna säkra och utveckla vår kommun. Det ger förutsättningar för att i framtiden nå vår vision, att vara Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i, säger Bengt Sylvan (L), ledamot i kommunstyrelsen.

– Jag är glad att Danderyd tar ett första steg genom en välbehövlig satsning på trygghetsskapande åtgärder. Den upplevda tryggheten har minskat och det är en prioriterad uppgift för kommunen, säger Milles Lindgren (KD), ledamot i kommunstyrelsen.

– Budgeten visar att vi på allvar tar tag i ekonomin i Danderyds kommun. Målet på lång och kort sikt är att alltid värna om skattebetalarnas pengar och att förvalta dem väl och effektivt. En viktig del i det är att de kommunala verksamheter som idag går med underskott behöver få en ekonomi i balans, säger Johanna Hornberger (M), ledamot i kommunstyrelsen.

Enligt förslaget till budget kommer Danderyd nästa år att betala 635 miljoner kronor till det statliga systemet för utjämning mellan rikets regioner och kommuner. Överskottet nästa år budgeteras till 159 miljoner kronor och skattesatsen höjs med 1:40 kronor motsvarande en skattesats på 18:95. Det innebär att kommunen kommer kunna reglera underskotten från 2017, 2018 och delar av 2019. Kvar beräknas då vara cirka 60 miljoner kronor av det prognostiserade underskottet för 2019.

– Vårt mål är att inte använda mer av medborgarnas pengar än vad som är absolut nödvändigt. Vi kommer därför alltid att sträva mot en låg skatt och god hushållning i Danderyd. Samtidigt går vi mot en tuffare konjunktur och tuffa utmaningar för alla kommuner. När vi inleder budget och planarbetet i början av nästa år kommer vi därför att titta på hur vi långsiktigt kan förena budget i balans med bibehållen kvalitet i våra verksamheter samt en sänkning av skatten, säger Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande.

Läs pressmeddelandet som pdf:

Ordförandens förslag till budget 20191016.pdf

Läs mer på samlingssidan om budgeten:

Budget