Danderydsborna får eget korttidsboende

Byggnadsnämnden beviljade den 7 september 2022 bygglov för ett korttidsboende med 27 platser samt ett vård- och omsorgsboende med 60-65 platser i kvarteret Ginnungagap i Djursholm. Beslutet innebär att det nu tagits ytterligare steg i processen som har planerad byggstart våren 2023. Byggherre för korttidsboendet är Danderyds kommun och för vård- och omsorgsboendet Vectura Fastigheter.

"Man ska kunna bo kvar i Danderyd"

Behovet av fler vård- och omsorgsplatser inom Danderyds kommun väntas bli allt större under kommande år. Platsen där de två vårdverksamheterna byggs är nära lokal service och kollektivtrafik. Dessutom är det lätt för anhöriga att komma dit med bil, till fots eller med cykel. Närområdet är plant och på så sätt tillgängligt för rörelsehindrade samt med närhet till parker och grönområden.

”Det är glädjande att detaljplanen nu vunnit laga kraft och att byggnadsnämnden tagit detta beslut”, säger Carina Erlandsson (M), socialnämndens ordförande och fortsätter ”Kommunens strävan är att man ska kunna bo kvar i Danderyd och att god omsorg ska erbjudas både på vård- och omsorgsboende liksom korttidsboende i hemkommunen”.

Gestaltning i samklang med omgivningen

Målbilden är två boenden i samklang med varandra och omgivningen. Projektets gestaltning tar avstamp i den dialog med invånare och närboende som genomfördes under 2020-2021. I dialogen framkom önskan om att byggnaden ska passa in i den historiska närmiljön vilket bland annat görs genom att trädgårdar och byggnader tar avstamp i 1920-talets klassicism med kulörer i varma toner som anknyter till omgivande bebyggelse.

Korttidsboenden är till för personer som har behov av vård och omsorg dygnet runt under en kortare period, till exempel efter en operation eller som tillfällig avlösning för anhöriga. I dagsläget finns det inget sådant boende i Danderyd utan personer som haft behov av korttidsboende har erbjudits plats i andra kommuner i Stockholmsområdet.

Vård- och omsorgsboende är för äldre med omfattande vård- och omsorgsbehov dygnet runt. Danderyds kommun har idag flertalet vård- och omsorgsboenden med olika inriktningar, bland annat för personer med demens samt med somatiska vårdbehov men behovet väntas bli allt större under kommande år.

För mer information:

Två nya vårdboenden i Djursholm

Carina Erlandsson (M), socialnämndens ordförande, telefon: 0708-30 59 25

Helena Klange, pressansvarig Danderyds kommun, telefon: 070-087 05 50