Remissvar gällande Region Stockholms tidiga samråd för Roslagsbanan till city

Mellan 15 januari och 8 februari 2021 genomförde Region Stockholm genom trafikförvaltningen ett tidigt samråd för Roslagsbanan till city. I förslaget beskrivs bland annat att stationerna för Roslagsbanan vid Bråvallavägen och Stocksund kan läggas ned i framtiden för att uppnå restidsvinster över hela den framtida sträckningen.

Enligt trafikförvaltningen är bakgrunden till ärendet att Roslagsbanan ska få en ny sträckning till Stockholms city och det ska undersökas var det är bäst att bygga, hur anslutning till andra stationer kan se ut och vilka åtgärder som behövs längs den befintliga banan. Vidare ska olika alternativ jämföras för att se vilka olika för- och nackdelar de har. Denna process är inne i ett tidigt skede och kommer att pågå fram tills en plan är färdig.

I förslaget beskrivs bland annat att stationerna för Roslagsbanan vid Bråvallavägen och Stocksund kan läggas ned i framtiden för att uppnå restidsvinster över hela den framtida sträckningen.

På kommunstyrelsen 8 februari beslutade Danderyds kommun genom en enig kommunstyrelse att lämna in ett remissvar som bland annat innehåller att:

  • Förslaget har inte kommunicerats med Danderyds kommun och kommunen ska framöver inkluderas i all planering av Roslagsbanan som kan komma att påverka Danderyds kommun.
  • Förslaget saknar exempelvis utredningar och konsekvensanalyser om vad föreslaget innebär för Danderyds kommun.
  • Några andra viktiga områden som förslaget inte tar upp är exempelvis buller, trafiksäkerhet och tillgänglighet i form av turtäthet.
  • Danderyds kommun bestämda uppfattning är att kollektivtrafiken ska förbättras och inte försämras som förslaget påvisar.


- Kollektivtrafiken är en viktig fråga för Danderyds kommun och våra invånare. Vi kommer från kommunens sida engagera oss kraftigt för att bevaka kommunens intressen i frågan framöver, säger Hanna Bocander, kommunstyrelsens ordförande.

Danderyds kommuns remissvar kan läsas här:

Danderyds remissvar avseende tidigt samråd till city (rev. 2021-02-08)

Tjänsteutlåtande