Så kan korsningen i Inverness bli säkrare

Bredare gång- och cykelbana, flytt av övergångställe och trafikljus som relegerar trafikflödet. Så ser Tekniska kontorets förslag ut för att skapa en säkrare trafiksituation i korsningen i Inverness. Planen var att ta upp förslaget i tekniska nämnden den 2 december. Ärendet flyttas nu fram till nämndsammanträde Q1 2021 för få ytterligare tid att bereda förslaget.

Korsningen i Inverness är en viktig passage för många trafikanter. Under rusningstid är det särskilt högt tryck i korsningen. Under 2020 har Tekniska kontoret gjort en trafikutredning för att se hur korsningen kan bli säkrare.

Som en del av trafikutredningen genomfördes en medborgardialog i juni. Via en interaktiv karta kunde trafikanter och närboende dela synpunkter om korsningen. Totalt inkom 130 synpunkter under perioden.

Utmanade trafikmiljö

Resultatet från dialogen bekräftade bilden av att korsningen upplevs som osäker ur trafiksynpunkt. Det handlar bl a om att det inte finns tillräckligt med utrymme för cyklister och gående eftersom det är ett stort antal cyklister som passerar.

Trafikutredningen konstaterar också att korsningens utformning är otydlig och att det är begränsad sikt mot/från Invernessvägen.

- Det är en utmanade trafiksituation på platsen. Hade det varit enkelt att åtgärda hade vi byggt bort detta problem för länge sedan. Därför är det positivt att trafikutredningen nu är klar och att vi med den också har kunnat fånga upp invånarnas perspektiv i frågan. Nu ska tekniska nämnden ta del av utredningen och besluta om förslaget, säger Bengt Sylvan (L) ordförande i tekniska nämnden.

Förslag på lösning

Trafikutredningen föreslår att följande görs för att skapa en säkrare korsning:

  • Gång- och cykelbana breddas för att skapa bättre utrymme för gående och cyklister.
  • Övergångstället och cykelöverfarten på Invernessvägen flyttas närmare korsningen för att ge bättre sikt.
  • Trafikljus monteras för signalreglering i korsningen. Det innebär att det befintliga signalreglerade övergångsstället ersätts av ett övergångsställe närmare korsningen.

Om förslaget går igenom i tekniska nämnden väntar arbete med projektering under 2021. Kommunen planerar att söka statlig medfinansiering. Trafikverket ger besked om det i november 2021. Korsningen kan i så fall byggas om under 2022.

Nästa steg

Planen var att ta upp förslaget i tekniska nämnden på sammanträdet den 2 december 2020. Nu flyttas ärendet istället fram till första kvartalet 2021.

- Det är en komplex fråga med många perspektiv att ta i beaktning för att kunna ta ett välgrundat beslut. För att få tid att bereda frågan ytterligare flyttar vi fram ärendet till efter årsskiftet. Vi räknar med att kunna ta beslut under Q1 2021, säger Bengt Sylvan.

Mer information

Trafikutredningen Inverness

Synpunkter och frågor

Kontakta kommunen