Så ska vattenkvaliteten förbättras i Danderyd

Danderyd omges till stora delar av vatten med Edsviken i väster, Lilla Värtan i söder och Stora Värtan i öster. Här finns även en mängd vattendrag och sjöar. Men kommunens vattenförekomster är hårt belastade. Nu har kommunen antagit tre viktiga styrdokument för att förbättra vattenkvaliteten i Danderyd.

Pojke leker i vattenbrynet.

Det handlar om ny Vattenplan, Dagvattenplan samt Riktlinjer för dagvatten. Vatten är vår mest värdefulla naturresurs och en god vattenkvalitet är grundläggande för miljö och hälsa.

Målet med planerna är att nå de miljökvalitetsnormer som är satta för Danderyds vattenförekomster samt förbättra vattenkvaliteten i kommunens övriga yt- och grundvatten.

Dagvattendammar och provtagning

- Rent konkret handlar det om 50-talet identifierade åtgärder som vi ska genomföra innan år 2027. Att värna om våra vatten är oerhört viktigt för oss lokalt men det finns också ett nationellt intresse, berättar Anna Lind, miljö- och samhällsplanerare på Danderyds kommun.

Exempel på åtgärder är anläggning av dagvattendammar, våtmarker på lämpliga platser och vattenprovtagningar på kommunens sjöar och grundvattenförekomster.

- Det är glädjande att vi efter en gedigen process nu har dessa tre styrdokument på plats. Vattnet i och runt Danderyd är en fantastisk tillgång men också ett stort ansvar. Därför är det angeläget att vi har beslutat om en tydlig riktning för hur vi säkrar vattenkvaliteten framåt, säger Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande.

Varför är dagvatten av stor betydelse?

Bland de antagna styrdokument finns Dagvattenplan och Riktlinjer för dagvatten. Dagvatten är regnvatten som rinner över ytor i kommunen. En hållbar dagvattenhantering har en central roll i byggandet av ett hållbart samhälle.

- Det är av vikt att kommunen sätter ramar och bidrar till ett robustare system med mindre översvämningsrisker och minskad föroreningsspridning till vattenmiljön, säger Anna Lind. Med en hållbar dagvattenhantering skapar vi förutsättningar för att ta hand om dagvattnet så nära källan som möjligt med hjälp av blå-gröna lösningar.

- Kommunen har genom åren förbättrat vattenkvaliteten i yt- och grundvatten genom att restaurera våtmarker, anlägga dammar för dagvatten och öppna upp slutna kulvertar. Med nya styrdokument och konkreta åtgärder på plats skapar vi förutsättningar för ett fortsatt aktivt arbete för vårt vatten idag och för framtiden, säger Bengt Sylvan (L), ordförande i tekniska nämnden.

FAKTA

Vad innebär kommunens nya Vattenplan?

Vattenplanens syfte är att vara det centrala styrdokumentet för att nå kommunens övergripande mål för vattenarbete och en hållbar vattenresursförvaltning.

Vattenplanen innehåller en prioriterad åtgärdsplan för tidsperioden 2021 – 2027 för vattenarbetet i kommunen.

Vad innebär kommunens nya Dagvattenplan?

Dagvattenplanen klargör ansvaret för hanteringen av såväl dagvattnet som för dagvattenanläggningar inom kommunen.

Dagvattenplanen anger även övergripande principer för dagvatten. Dessa visar vad kommunen vill uppnå med dagvattenhanteringen och ger en inriktning för hur hanteringen av dagvatten ska utformas.

Vad innebär Riktlinjer för dagvatten?

Riktlinjer för dagvatten ger vägledning och stöd till Danderyd kommuns nämnder och förvaltningar vid hantering av dagvatten i samband med planering, exploatering och förvaltning samt drift och underhåll. Riktlinjerna ska användas vid planering och myndighetsutövning samt vid ny- och större ombyggnation inom Danderyds kommun. 

Dagvattenplan och Riktlinjer för dagvatten ersätter tidigare Styrdokument dagvatten som antogs av kommunfullmäktige den 11 juni 2012 § 59. 

Kunskapsunderlaget – vad innebär det?

Kunskapsunderlaget är en bilaga till Vattenplan, Dagvattenplan och Riktlinjer för dagvatten som redovisar förutsättningarna för vattenarbetet. Det är en nulägesbeskrivning för vattnets status i kommunen.

Kunskapsunderlaget redovisar utförda vattenåtgärder fram till år 2020 och en sammanställning av de mål och formella krav som styr kommunens arbete med vatten.

Ta del av planerna

Styrdokument för förbättrad vattenkvalitet

Om arbetet

Det är kommunledningskontoret som, i samarbete med övriga kontor inom kommunen, arbetat fram Vattenplan, Dagvattenplan och Riktlinjer för dagvatten samt tillhörande kunskapsunderlag. Förslag på dokument var ute på remiss under perioden 14 juni – 30 september 2021.  Beslut fattades i kommunfullmäktige under våren 2022 varav Vattenplanen antogs sist ut den 30 maj 2022.