Utredning av trädärendet på Kaptensbacken klar

Under våren gav tekniska nämnden i uppdrag till tekniska kontoret att utreda den händelse där en ek felaktigt togs ner på Kaptensbacken 2. Utredningen, som genomförts av advokatbyrå Bonde Barzey, är nu klar och uppdraget återrapporterades till nämnden under onsdagens sammanträde. 

Det var i samband med ett ledningsarbete vid Kaptensbacken som eken synades skyndsamt. Bedömningen var att trädet skulle kunna bli en säkerhetsrisk i och med arbetet. Eftersom det handlade om ett träd i trafikmiljö togs trädet ner med kort varsel i början av januari 2021. Tekniska kontoret konstaterade i mars att beslutet att ta ner trädet togs på felaktiga grunder och beklagade djupt åtgärden. 

- Det är viktigt att händelsen nu har synats av en extern part för att tydliggöra vad som skett, vad som brustit och hur kontoret kan se till att det inte händer igen. Det är en mycket beklaglig händelse på det stora hela och det inget som kan göras ogjort, men kontoret måste lära av denna händelse, säger Bengt Sylvan (L), ordförande i tekniska nämnden. 

Ärendet forcerades 

Tekniska kontoret konstaterade själva i mars att beslutet att ta ner trädet togs på felaktiga grunder, något som också bekräftas av Bonde Barzeys utredning.

I liknande ärenden när ett skyddsvärt träd behöver tas ned ska utlåtande från arborist inhämtas. Dessutom ska kontoret göra en anmälan till Länsstyrelsen och ha kommunikation med övriga berörda parter. Vidare stod merparten av trädet på privat mark.

Enligt Bonde Barzeys redogörelse brast hanteringen på grund av att ärendet forcerades då VA-arbete i gatan skulle inledas kort därpå. Behovet uppfattades som brådskande. Bedömningen som gjordes var att ett grävarbete kunde innebära en säkerhetsrisk eftersom gatan är mycket smal. Dessa faktorer gjorde att beslutet påskyndades utan den mer noggranna utredning som annars genomförs. 

Då ärendet forcerades beställdes heller ingen inmätning för att säkerställa trädets placering i förhållande till fastighetsgränsen. Trädets placering granskades innan nedtagning i ett av kommunens kartsystem. I systemet uppfattades det som att merparten av trädet stod på kommunens mark. 

Nya rutiner 

Bonde Barzey konstaterar att kontoret har gjort fel som inte kontaktat Länsstyrelsen innan nedtagning. Reglerna i miljöbalken gör gällande att en anmälan till Länsstyrelsen ska göras även om det är en fråga om akut åtgärd. Tekniska kontoret har efter händelsen sett över rutiner för skyddsvärda träd.  

På tekniska nämndens sammanträde återrapporterade kontoret utredningen samt framtagna rutiner. Tekniska nämnden beslutade att godkänna återrapporteringen.