Jour- och familjehem

I Danderyds kommun finns ett behov av att hitta jour- och familjehem till barn och ungdomar som är i behov av att placeras utanför hemmet, både kort- och långsiktigt. Danderyds kommun uppskattar det intresse och engagemang som kommuninvånare visar genom att höra av sig och vilja hjälpa till.

Många hör av sig med frågor om vad det innebär att vara jour- eller familjehem. De ställer sig samtidigt frågan om jour- eller familjehem är något för deras familj.

Frågor man kan ställa sig är:

  • Finns det tid, engagemang och känslomässigt utrymme att ta emot ytterligare en medlem i vår familj?
  • Är det praktiskt möjligt?
  • Kan vi erbjuda barnet ett eget rum i hemmet?

Från kommunens sida söker vi inga ”perfekta” familjer. Det viktiga är att man som familjehem kan erbjuda ett hem i en ”vanlig” familj med en eller två trygga vuxna som kan ge barnet eller ungdomen en stabil tillvaro och en möjlighet att få växa och utvecklas under goda förhållanden.

Att bli familjehem

Jourhem

Jourhem är en familj som kan ta emot barn för kortare tid och också med kort framförhållning. Den tid som barnet bor i familjen kan vara alltifrån några dagar, tills ett annat boende ordnats, till flera månader. Ibland övergår en jourhemsplacering till att bli en långsiktig familjehemsplacering.

Familjehem

Familjehem är en familj som tar emot barnet för ett stadigvarande boende, till dess att barnet är redo för att flytta till annat boende eller förhållanden förändras så att en annan boendeform är lämpligare. Om allt fungerar bra så fortsätter placeringen under flera år och barnet blir en familjemedlem.

Arbeta samtidigt som man är familjehem?

Familjehem fungerar som en vanlig familj. Barnet/ungdomen går i förskola, skola och fritids precis som alla barn. Om det är ett yngre barn kan det behöva ”vänjas in” under den första tiden eftersom det kan vara svårt med språket och många saker är nya. Barnet kan behöva stöd i skolan, med vårdkontakter, kamrater och fritidssysselsättning. Vår erfarenhet är att det måste finnas utrymme i vardagen för barnets speciella behov om det ska gå bra. Det går bra att ha en heltidsanställning, men det är önskvärt att ha flexibla arbetstider då de flesta samarbetssamtal med myndigheter och skola sker under kontorstid.

Vilket stöd kan man få?

Jour- och familjehem, socialtjänst, skola och god man eller vårdnadshavare samverkar kring barnet. De familjehem som vi anlitar får arbetsledning och stöd av socialförvaltningens familjehemssekreterare. De får även utbildning och handledning. De barn som inte har någon vårdnadshavare i Sverige tilldelas en god man som fattar de beslut som i normala fall kräver en vårdnadshavares godkännande.

Ersättning

Jour- och familjehem får både ett arvode och en omkostnadsersättning. Arvodet är lön för det uppdrag man utför. Arvodet beskattas som inkomst, det är sjukpennings- och pensionsgrundande, men berättigar inte till tjänstepension. Uppdraget berättigar heller inte till a-kassa, semesterlön eller semesterersättning. Som familjehem är man uppdragstagare åt socialnämnden och man är således inte anställd.

Omkostnadsersättningen ska täcka de merkostnader som den nya familjemedlemmen medför såsom mat, kläder, fickpengar, skor, personlig hygien, fickpengar, lek och fritid, förbrukningsvaror, möbler, husgeråd, textilier, TV, telefon och normalt slitage. Danderyds kommun följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer om ersättning till jour- och familjehem.

Sveriges kommuner och landsting, SKL

Socialförvaltningen

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax 08-568 911 04

Kontakta oss

Mörby centrum, våning 5, ingång mellan Må bra och Apoteket (entré F).

Anmäl ditt besök i Kontaktcenter.

Ordinarie öppettider för Kontaktcenter: måndag-fredag 8-17.

Uppdaterad: 2021-09-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.