Samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun 2019

Samverkan mellan polis och kommun men även andra aktörer i samhället är en av de viktigaste metoderna för framgångsrikt förebyggande och trygghetsskapande arbete. På denna sida kan du läsa mer om hur Danderyds kommun och Lokalpolisområde Täby* har planerat för att det arbetet ska gå till i praktiken.

Handlingsplan

Danderys kommun och Lokalpolisområde Täby har utarbetat en handlingsplan för det förebyggande arbetet för åren 2019-2020

Handlingsplanen har utvecklats mot bakgrund av en lägesbild som beskriver brott och trygghet i Danderyd. Man har även analyserat möjligheter och hinder för ett effektivt förebyggande arbete.

Handlingsplan, Danderyds kommun och Lokalpolisområde Täby

Dialog med medborgare

Lägesbilden har sin grund i olika former av material såsom undersökningar och dialoger riktade till medborgare, besökare i kommunen och medarbetare, polisens statistik, statistik från kommunens undersökning av ungas livsstil och drogvanor och andra källor såom SCB:s frågeundersökning. I medarbetarundersökningen har man bland annat frågat om synpunkter som inkommer i verksamheternas vardagliga arbete.

Det har funnits möjlighet för tjänstemän på olika nivåer att ge synpunkter på resultaten och de slutgiltiga dokumenten.

Handlingsplanen beskriver vilka åtgärder som ska vidtas inom åtta fokusområden:

  • Öka tryggheten på platser som upplevs vara otrygga
  • Minska inbrott och bildelsstölder
  • Trygg och säker stadsplanering
  • Arbete mot hot och våld och för trygghet
  • Minska stöld och bedrägerier, i synnerhet riktat mot funktionsnedsatt person
  • Minska brottslighet, otrygghet och ohälsa kopplat till alkohol, narkotika och tobak (ANT) bland ungdomar
  • Kommunicera helhetsperspektiv, både otrygghet och trygghet
  • Kartläggning

Medborgarlöfte

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Det är en form av samverkan med lokalsamhället som initierats av polisen. Lokalpolisområde Täby och Danderyds kommun har utarbetat ett gemensamt medborgarlöfte som ska utvärderas vid årskiftet 2020-2021. Det bygger på resultat från synpunkter till kommunen, trygghetsenkäten 2018 (som medborgarna svarar på) samt erfarenheter från tidigare trygghetsenkäter.

Medborgarlöfte

Struktur, ansvar för genomförande

Överenskommelsen beskriver den övergripande strukturen samt vilka funktioner som har ansvar för genomförandet av handlingsplanen.

Överenskommelsen

Förebygga brott och skapa trygghet genom samverkan

Överenskommelsen beskriver den övergripande strukturen samt vilka funktioner som har ansvar för genomförandet av handlingsplanen.

Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete

* Ett lokalpolisområde utgör basen för polisens verksamhet. Grundprincipen är att polisverksamhet ska bedrivas i lokalpolisområdet om inte särskilda skäl talar mot det. Sådana skäl kan vara verksamhet som kräver särskild kompetens eller kompetens som sällan behövs. Täby lokalpolisområde omfattar fem kommuner, Danderyd, Vaxholm, Vallentuna, Täby och Österåker.

Trygg i Danderyd

Box 66, 182 05 Djursholm

Handläggare
Annette Lindell
trygg@danderyd.se
08-568 910 78

Uppdaterad: 2018-07-20

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.