Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Uppsökande arbetet

Det uppsökande arbetet utgör en viktig del i kommunens strategi och med en önskan att nå så många ungdomar som möjligt utifrån ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv. Med fokus på att stärka det friska i varje individ och att se det goda är en viktig faktor. Vi ser möjligheter i varje ungdom vi möter.

Uppsökande arbetet

Genom att möta ungdomar på olika arenor i deras vardag, skapas ett naturligt relationsbygge vilket ger goda förutsättningar till en ökad kunskap och insikt om den lokala ungdomskulturen. Då skapas en möjlighet att fånga upp eventuell oro gällande enskilda individer, olika grupperingar eller allmänna tendenser och trender bland ungdomarna på ett effektivt sätt.

Vårt uppsökande arbete sker både dag- och kvällstid samt under helgkvällar, beroende på säsong. Då finns vi på skolor, fritidsanläggningar, gator, torg och andra relevanta platser där ungdomarna befinner sig. Så även i den digitala världen på sociala medier.

Det ger oss en bild av det aktuella behovet som sedan styr fältarbetet mot rätt fokusområde. En målsättning är att ständigt utveckla vårt kontaktnät och söka samverkan med relevanta parter, samtidigt som vi vill öka vår tillgänglighet och transparens mot kommunens invånare.

Vi har en bra och tät samverkan med polis, brottsförebyggare, ungdomsmottagningen, socialförvaltningen och kommunens skolor.

Vi har ett tydligt fokusområde i att stävja och minska användandet av alkohol och droger bland unga i kommunen. Ett långsiktigt arbete som vi tar oss an med öppna ögon och hög ambition.

Ett område vi ständigt arbetar med är att hitta effektiva metoder mot den ”slutna drogscen” som kännetecknas av den ”hemmafestkultur” som vi identifierat och konfronterats med i vårt arbete.

Vi tar också stort ansvar för att utveckla och implementera det förebyggande ANDTS-arbetet tillsammans med skolorna, genom riktade insatser, föreläsningar och temadagar.

Ett viktigt verktyg i vår informationsspridning är livsstilsstudien / Stockholmsenkäten, som vi bryter ner och åskådliggör på lokal nivå utifrån aktuella frågeställningar. Ni kan läsa mer om detta i Stockholmsenkäten och Ungdomskollen.

Workshops

Vi träffar eleverna i deras skolmiljö där vi håller i olika workshops, bland annat på ämnet mobbning, grupptryck och ANDTS (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak, Spel). Utefter de behov som finns arbetar vi med eleverna kring detta.

I arbetet med eleverna används bland annat en metod inom Tjänstedesign som heter Innovationsguiden. Det är ett metodstöd för att utveckla innovativa lösningar där eleven står i fokus. Metoden utgår ifrån förståelse för elevens behov och upplevelser. Att lyssna på och ta till vara på elevens ord är centralt i vårt arbete, varje pass utformas med hänsyn till behovet hos eleven och gruppen.

Föräldramöten

Vi ser föräldrar som den viktigaste aktören i ungdomars liv, vilket betyder att vi vill lägga betydande resurser på att utveckla vårt föräldraarbete på flera olika plan. En del i det arbetet är för oss att närvara vid de föräldramöten som skolorna anordnar, här får vi möjlighet att berätta om vårt arbete och möta föräldrarna.

För frågor gällande det uppsökande arbetet:

Kontakt: ungtfokus@danderyd.se

Tel: 08-568 916 58

Facebook: @ungdomskoordinatorer

Instagram: @ungdomskoordinatorer