Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Arbetslag F-3

Arbetslag år F-3 omfattar förskoleklassen samt skolåren 1-3 och fritidshemmen. Årskurs F-3 är inrymda i byggnaden Bullerbyn med fritidshemmen Junibacken och Mattisborgen.

Förskoleklasser

På Vasaskolan erbjuder vi plats i förskoleklass, Förskoleklassens lokaler ligger i samma byggnad som åk 1-3 och fritids, vilket möjliggör ett nära samarbete med alla barn och elever i de lägre årskurserna.

I förskoleklass får barnen på ett lekfullt sätt utveckla sitt språk och utveckla sin kommunikativa förmåga. Vi arbetar med Bornholmsmodellen i vår undervisning. Barnen utforskar natur och samhälle tillsammans och vi arbetar med matematiska begrepp.

Barnens upplevelser bearbetas och förstärks genom kreativt skapande i olika former. Rörelse och Musik är stående inslag i vår undervisning och varje vecka besöker vi en närliggande skogsglänta och får där både leka och i mindre grupper utforska tillsammans genom olika uppdrag.

Grunden i vår verksamhet är att skapa trygga och tillitsfulla relationer med alla barn och vårdnadshavare. Vår lärmiljö och verksamhet ska stimulera till mycket lek, utforskande och gemenskap.

På Vasaskolan kan vi bla erbjuda:

  • Verksamhet i förskoleklass, varje dag kl 8.30-13
  • Gemensam rastverksamhet med år 1-3
  • Fritidshemsverksamhet tillsammans med elever i åk 1
  • Idrott i skolans gymnastiksal eller utemiljöer
  • Musikundervisning i skolans musiklokaler
  • Ett välfungerande faddersystem

Våra mål

  • Underlätta barnens inlärning av basfärdigheter genom mycket lek och utforskande samt praktiskt arbete
  • Förbereda läsinlärning och språkutveckling inför start i åk 1
  • Anpassa övergången till åk 1 genom ett nära samarbete
  • Ge barnen trygghet i gruppen och stärka deras självkänsla

Årskurs 1-3

Eleverna i åk 1-3 har sina klassrum i Bullerbyn. Vi är organiserade i mentorslag och till varje årskurs så finns ett mentorslag som består av både lärare och personal från fritids. Mentorslaget samverkar för att ge alla elever i årskursen de allra bästa förutsättningar för lärande. Lärare är ansvariga för undervisningen. Vi har även förmånen att ha en Speciallärare knuten till verksamheten och som är ett stöd för mentorslagen och alla elever. Vi strävar efter att ge varje barn möjlighet att utvecklas utefter sina förutsättningar. Eleverna får träning i att planera, ansvara för och utvärdera sitt arbete.

Alla klasser arbetar även aktivt med att skapa ett gott kamratskap i klassen och där studiero och glädje ska genomsyra verksamheten. Eleverna har engelska från år 1 och slöjd från år 3. Vi har ett faddersystem där eleverna i år 2 är faddrar till eleverna i förskoleklassen och eleverna i år 3 är faddrar till ettorna. För att stärka gemenskapen har vi återkommande temadagar för alla elever i skolår 1-3.

Vår verksamhet präglas tydligt av Vasaskolans vision: GREAT!

Glädje, Respekt, Engagemang, Ansvar Tillsammans.

Detta ger resultat - En lugn, trygg och lustfylld skola där barn och vuxna utvecklas tillsammans!

Fritidshem

Läs mer om fritidshemmen på Vasaskolan