Stockholmsenkäten

Den återkommande mätningen av Danderydsungdomarnas livsstil visar oroande resultat. Andelen personer som går gymnasiet årskurs 2 som har använt narkotika har ökat.

Andelen personer som går gymnasiet årskurs 2 som har använt narkotika har ökat. Två av fem pojkar i årskurs 2 på gymnasiet har använt narkotika och nästan en tredjedel av flickorna i samma årskurs. Däremot har det skett en minskning sedan tidigare mätning på högstadiet årskurs 9.

Positivt är också att rökning och alkohol minskar över tid totalt sett, när man slår ihop flickor och pojkar. Tyvärr ökar snusning på gymnasiet över tid och är i det närmaste oförändrad på högstadiet över tid. Det medför att tobakskonsumtionen endast har en svag positiv utveckling mot färre tobakskonsumenter, relativt sett, sedan 2008.

Stockholmsenkäten

Stockholmsenkäten är en återkommande undersökning av ungdomars livsstil, som genomförts i Danderyds kommun var annat år sedan 2004. År 2016 deltog 22 kommuner i Stockholms län inklusive Danderyd. Undersökningen görs bland elever i årskurs nio och gymnasiets årskurs två.

Samtliga skolor i Danderyd som har elever i årskurs 9 deltog. Av gymnasieskolorna deltog Viktor Rydbergs Gymnasium och Danderyds gymnasium. Marina läroverket skulle delta men ifyllda enkäter slängdes av misstag dagen innan de skulle hämtas upp.

Stockholmsenkäten 2018 - Hemkommun och län Danderyd.pdf

Länsstyrelsens hemsida

Tobak

Totalt sett minskar andelen tobaksanvändare något litet över tid i Danderyd. Ett undantag är snusning bland pojkar, i synnerhet på gymnasiet där den högsta andelen snusare uppmätts sedan 2008. Närmare trettio procent av pojkarna snusar på gymnasiet. Andelen rökare har minskat märkbart över tid. Man röker ungefär i lika stor utsträckning (andel konsumenter) som i länet i övrigt och något mer än i landet.

Mer än hälften av tobaksanvändarna som är under 18 köper själva cigaretter eller snus i butik.

Alkohol

Totalt sett minskar andelen som dricker alkohol över tid i Danderyd. Kommunen ligger runt snittet för undersökningen vad gäller alkoholkonsumenter på högstadiet men över snittet när man jämför Danderyds gymnasielever med övriga respondenter i undersökningen.

Danderyds kommun har fler unga på gymnasiet som varit berusade den senaste månaden och fler storkonsumenter på gymnasiet än övriga kommuner (relativt sett). Fyrtiosex procent av gymnasieeleverna är storkonsumenter. För att räknas som storkonsument ska du minst en gång i månaden dricka minst 18 cl sprit, en flaska vin, 4 stora starköl eller starkcider eller 6 folköl. Pojkar på gymnasiet har också en högre medelkonsumtion (cl ren alkohol per år) jämfört med de andra deltagande kommunerna. Beräkningen bygger även på de som svarat att de inte dricker alkohol.

På högstadiet kan det noteras att 26 procent av flickorna har upplevt sig berusade den senaste fyraveckorsperioden, vilket är en av de högsta andelarna då kommunerna jämförs.

Det är därmed inte sagt att alkoholkonsumtionen är oföränderlig. Alkoholkonsumtion mätt på olika sätt minskar över tid sedan 2008, framförallt i årskurs nio. Det gäller följande mått:

  • andel konsumenter
  • storkonsumtion
  • andel som upplevt berusning över den senaste fyraveckorsperioden
  • årlig mängd konsumerad alkohol i medeltal

Alkohol får man främst tag på genom kamrater och syskon. Det förekommer att man får tag i alkohol via föräldrar, med eller utan lov.

Narkotika

Andelen unga på gymnasiet som någon gång använt narkotika ökar. Det beror på att andelen flickor på gymnasiet som använt narkotika har ökat med tio procentenheter sedan den tidigare mätningen.

Däremot har andelen som uppger att de använt narkotika på högstadiet minskat sedan den tidigare mätningen 2014. Danderyd ligger långt över snittet för de medverkande kommunerna vad gäller andelen narkotikaanvändare på gymnasiet (29 procent för flickor och 40 procent för pojkar).

Det är cannabis, (hasch och marijuana), som är den vanligaste drogen. Mycket oroande är att 24 procent av pojkarna på gymnasiet som har använt droger (n=55) har använt spice. Spice är syntetiskt cannabis och kan ha olika innehåll. I värsta fall är det en blandning som kan orsaka snabb död genom förgiftning.

I stort sett alla som uppger att de använt narkotika har gjort det fler än en gång. Det handlar inte om att man "provar" och sen aldrig använder narkotika igen. Tillgängligheten till narkotika är stor, många av de som aldrig använt narkotika säger att de ändå haft möjlighet att använda narkotika (45 procent på gymnasiet).

Narkotika får eller köper man främst av "kamrater".

Psykisk hälsa, skola, fritid och trygghet

Studien tar också upp områden som psykisk hälsa, skola, fritid, föräldrar, spel och trygghet. Där kan man se att unga i Danderyd ofta tycker att det är riktigt härligt att leva, de trivs i skolan, de flesta känner sig trygga i sitt bostadsområde och många deltar i ledarledda aktiviteter och träningar.

Kommunens arbete

Danderyds kommun arbetar mycket med frågor som rör ungas livsstil och hälsa. Det finns många bra verksamheter: skolan, fritiden och socialtjänsten erbjuder stöd på olika nivåer. Man arbetar även med tillsyn av miljö och handel.

Bland annat har det gjorts satsningar för att nå ut till alla föräldrar med information och stöd. Bland annat inbjuds föräldrar återkommande till föreläsningar om cannabis i samarbete med Maria Ungdom och polis. Undervisning utvecklas genom ny kunskap om hälsoundervisning. Internutbildningar i förmåga att föra hälsosamtal har genomförts. Skolorna arbetar mot rökning och vidtalar föräldrar då minderåriga röker. 

Inom Ungt fokus, som arbetar förvaltningsövergripande, erbjuds information och utbildning för både föräldrar och personal i de här frågorna. Kommunen har också ett bra samarbete med Maria Ungdom och med Täby lokalpolisområde som har ansvar för kommunerna Österåker, Vallentuna, Vaxholm, Danderyd och Täby.

Polisen arbetar enligt Linköpingsmodellen och Kronobergsmodellen. När Linköpingsmodellen har använts har det inneburit att man har kunnat identifiera individer som använder cannabis och därmed kunnat koppla in socialtjänsten. Polisen är dock beroende av tips för att kunna använda Linköpingsmodellen. Det är ett utvecklingsområde.

Det är viktigt att alla vuxna i Danderyd, både personal, föräldrar och unga vuxna, tillsammans hjälps åt att bryta mönstret gällande tobak, alkohol och narkotika bland ungdomar.

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.