Höga förväntningar på elever i Danderyd

2015-04-27 18:00

Idag presenterar SKL Öppna jämförelser, som jämför resultat mellan Sveriges kommuners grundskolor läsåret 2013/2014. Resultaten för Danderyds skolor ligger fortsatt bland de allra högsta, på plats 12 av 290 kommuner.

Social och ekonomisk bakgrund spelar roll

Denna gång har SKL ett nytt system för att jämföra kommuners resultat och hänsyn tas till kommunernas socio-ekonomiska förutsättningar. Exempelvis spelar föräldrars utbildningsbakgrund och ekonomiska situation roll, samt andelen elever med utländsk bakgrund. Enligt dessa modellberäkningar ska Danderyd nå ännu högre resultat än idag. Förra året, då endast resultat jämfördes utan att ta bakgrundsfaktorer med i beräkningen, låg Danderyd på plats 1.

- De höga resultaten beror på bra lärare och vetgiriga barn i alla skolor och det är jag väldigt stolt över, säger Birgitta Jacobsson, chef för utbildnings- och kulturkontoret.

Samtidigt menar Birgitta Jacobsson att det nya systemet ställer högre krav på Danderyds skolor.

- Det allra viktigaste för att bibehålla höga resultat är att barnen trivs och känner sig trygga i alla skolor, att alla elever tidigt knäcker läskoden för att kunna tillgodogöra sig vidare studier och att vi även framöver kan rekrytera och behålla de allra bästa pedagogerna och skolledarna.

Om Öppna jämförelser

Syftet med Öppna jämförelser är att ge en översiktlig bild av resultaten i skolan på kommun- och riksnivå för läsåret 2013/14. För att förbättra jämförbarheten mellan kommuners resultat har större tyngd lagts på respektive kommuns socio-ekonomiska förutsättningar vid den statistiska bearbetningen av elevernas betygsresultat.

I modellen sätts de faktiska betygsresultaten för eleverna i kommunala och fristående skolor i relation till ett antal bakgrundsfaktorer som föräldrarnas utbildningsnivå, fördelningen pojkar/flickor samt andelen nyinvandrade elever, samt familjens behov av ekonomiskt bistånd.

- De faktiska betygsresultaten för Danderyds elever är fortsatt högt, men rapporten påvisar möjligheten att förbättra detta ytterligare, menar kvalitetschef Agneta Sjöberg.

För dig som vill veta mer: Så påverkas Danderyds resultat av det nya systemet

En jämförelse av de modellberäknade värdena för Danderyds kommun med andra kommuner visar att Danderyd ska nå högst resultat av alla kommuner. Det är höga förväntningar på Danderyds skolor och kommunens resultat är bland de allra bästa. Det modellberäknade värdet tas fram för tre olika områden:

  • andel elever i årskurs 9 som når kunskapskraven i alla ämnen
  • andel elever som når behörighet till ett yrkesprogram på gymnasiet
  • genomsnittligt meritvärde i årskurs 9

Det modellberäknade värdet för andelen elever i årskurs 9 som når kunskapskraven i alla ämnen är 96 % för Danderyd. De kommuner som har näst högst modellberäknat värde är Lidingö och Hammarö med 91 % och Lomma och Täby med 90 %. Resultatet för Danderyds skolor 2013/2014 är 93 % jämfört med 92 % läsåret 2012/2013. 

Det modellberäknade värdet för genomsnittligt meritvärde är 250,5 för Danderyd. De kommuner som kommer näst högst i modellberäknat värde är Lidingö med 241,3, Hammarö 239,1, Täby 238,6 och Lund 238,1. Resultatet för Danderyds skolor 2013/2014 är 244,8 jämfört med 247 läsåret 2012/2013. 

Det modellberäknade värdet för andelen elever som når behörighet till yrkesprogram är 99 % för Danderyd. Hammarö och Lidingö har näst högst modellberäknat värde med 97 %, Lomma och Täby 96 %. Resultatet för Danderyds skolor 2013/2014 är 98 % jämfört med 100 % läsåret 2012/2013.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Höga förväntningar på elever i Danderyd

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.