Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Ekebyskolans fritidshem

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från sex års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år.

Samarbete mellan skola och fritidshem

Fritidshemmet tar emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven.

Eleverna får delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans bör skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Stödja elevernas sociala utveckling

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära. Den bör utgå från nationella målen och ta hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande, samt anpassas till att elever har olika förutsättningar. Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en meningsfull fritid. Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken.

Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. Fritidshemmet har också ett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv.

Fyra fritidshem

På Ekebyskolan finns fyra fritidshem: Mimer (förskoleklass), Idavall (år 2) och Midgård (år 1 och år 3) och för eleverna på i skolår 4-6 finns Hemvisten.