Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Vårt kvalitetsarbete

En kvinna sitter utomhus och läser en bok för en pojke.

Förskolan är det första steget i ditt barns utbildning. Förskolan är en egen skolform och vilar på demokratins grund och utbildningen skall präglas av en positiv framtidstro.

Utveckling och lärande

Alla barn ska få möjlighet att utvecklas och stimuleras i sin egen takt, utifrån sina förutsättningar. Genom leken utvecklar barnen sitt språk, sin fantasi, sin kreativitet och sin sociala förmåga. Vi ger dem tid och utrymme att skapa trygga och roliga lektillfällen i en miljö som anpassas efter deras intressen och utveckling.

Vi försöker på bästa sätt ta vara på barnens fantasi, kompetens, nyfikenhet och kreativitet, så att de utmanas till att prova nya saker. Barnen uppmuntras till självständighet genom att i olika situationer få prova att själva ta ansvar utifrån sin egen förmåga t ex i socialt samspel, vid av- och påklädning, dukning och genom att själva få ta fram och plocka bort lekmaterial. 

En glad och trygg atmosfär

Vi arbetar för att öka barnens empatiska förmåga och kamratskap genom att bland annat samtala om hur barnen kan vara bra kompisar, visa omsorg om, och respektera varandra och vår miljö. Det är i samspelet med varandra, både barn och pedagoger som vi växer och lär. Alla vuxna i förskolan är goda förebilder genom sitt förhållningssätt där.

Vår miljö

  • Vi möter alla med respekt och omtanke
  • Vi uppmuntrar till egna initiativ och att självkänslan utvecklas
  • Vi vill att alla ska känna trygghet och trivsel
  • Vi ser, lyssnar och bekräftar varje barn
  • Vi stöttar barnet i sina tankar och handlingar

Miljö och miljön

Miljön på förskolan är utformad för att utmana och stimulera barnens nyfikenhet och lärande. Barnens material finns på låga hyllor, så att de själva kan starta och avsluta en aktivitet. Detta inspirerar till kreativt skapande och lek, nya upptäckter och utmaningar och ett lustfyllt lärande.

Genom utomhusleken på lekplatser, i skogar och grönområden, utvecklar barnen förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Kvalitet och arbetssätt

Pedagogerna utbildas kontinuerligt vid personalmöten, planeringsdagar och olika kurser på kvällstid.

Vi arbetar efter rådande styrdokument, bland annat skollagen, förskolans läroplan samt barnkonventionen. Vi planerar och följer upp undervisningen och utbildningen systematiskt. Våra förskolor har ett väl fungerande kvalitetsarbete där vi använder oss av mål- och utvärderingsdokument samt kundenkäter, observationer och kvalitetsdokument.