Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Baldersskolans fritidshem

På Baldersskolans fritidshem känner vi engagemang för den verksamhet vi driver. Vi uppmuntrar nyfikenhet, kreativitet och samarbete mellan elev och vuxna. Vi vill att eleven ska uppleva en positiv och meningsfull fritid.

Vi ser eleven hela dagen och utgår från elevens bästa. Vi planerar situationer så att eleven lyckas för att stärka sin identitet. Förutsättningar för att detta ska kunna genomföras är en god omsorg.

Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter.

Värderingar

Visa respekt för människor och miljön
Ta avstånd från förtryck
Hjälpa andra
Visa empati
Fri lek: Egen vald lek.
Den stärker fantasin. Det ger eleverna träning i samhällets sociala regler, normer, samspel och i att visa hänsyn.

Organiserad lek

För att stärka gruppen och att ha roligt tillsammans, träna turtagning och regler samt demokratiska värderingar.

Rollspel

Tränas både i den fria leken och i olika dramaövningar samt massage.

Samlingar

Ta emot och förstå information. Visa respekt för andra genom att lyssna när någon talar. Våga tala inför grupp.

Vi jobbar dagligen med att göra eleverna medvetna om skolans ordningsregler genom att vi aktivt kommunicerar kring vad som gäller här på skolan. Vi försöker också medvetandegöra vad ens handlande får för konsekvenser positivt och negativt.

Personalen

Personalen arbetar aktivt för elevernas rätt till ansvar, delaktighet och inflytande i verksamheten utifrån erfarenhet, ålder och mognad. De
tydliggör för eleverna sambanden mellan delaktighet, inflytande över och ansvar för fattade beslut.

Elevinflytande och delaktighet stegras med ålder, erfarenhet och mognad. Detta gäller all verksamhet.
Vi lyssnar på individuella önskemål och vi planera medvetet en röd tråd under de tre läsåren.

Delaktighet

Eleverna är delaktiga i planering, genomförande och utvärdering av olika aktiviteter och därmed tydliggörs den demokratiska processen. Elevinflytande sker bland annat genom samlingar, elevråd och temaarbeten.