Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Kyrkskolans förskoleklass

Vi strävar efter att skapa en lugn och trygg miljö för att ge eleverna en positiv och stabil grund inför skolstarten och tre viktiga ingredienser i arbetet är glädje, struktur och trygghet.

Vi lägger stor vikt vid elevernas sociala utveckling; att lära sig att ta hänsyn till och respektera människors olikheter och tyda sociala koder. Detta sker genom att vänja eleverna vid att samarbeta i olika konstellationer, där större och mindre grupper varvas.

Matematik, språklekar och skapande aktiviteter

Verksamheten kretsar kring tre grundpelare: matematik- och språklekar samt skapande aktiviteter, där framför allt begreppsutvecklingen fokuseras. Vi ser språket som grunden till allt lärande och det utgör en central del i de dagliga aktiviteterna, t.ex. under morgonsamlingen och våra arbetspass. Genom mötet med vardagsmatematiken ger vi eleverna redskap för att kunna göra jämförelser, lösa problem och utveckla det logiska tänkandet. I de skapande aktiviteterna får eleverna uttrycka känslor och stämningar, utveckla fantasi och kreativitet samt öva sin finmotorik.

Utveckla barnens förmågor

Även leken, såväl fri som pedagogstyrd, ges ett stort utrymme då den erbjuder möjligheter att utveckla en mängd förmågor såsom koncentration, fantasi, flexibilitet, samtal och problemlösning samt bearbeta upplevelser. För att möta barnens behov i leken försöker vi skapa utrymmen i våra lokaler för olika typer av lekar i mindre grupper.

Rörelse, musik, drama och utomhusverksamhet är också betydande inslag i det dagliga arbetet för att främja elevernas kunskap och intressen.

En trygg grund inför skolstarten

Vårt huvudsakliga mål är att eleverna under sitt år i förskoleklassen skall bli väl förberedda inför skolstarten och utveckla en trygg och positiv självbild; att ”jag kan, vill och vågar”. Genom att försöka skapa en ”röd tråd” i verksamheten, där samarbete med övriga skolan blir ett naturligt inslag, tror vi att barnen får ett meningsfullt sammanhang och goda förutsättningar för en harmonisk utveckling såväl kunskapsmässigt som socialt.