Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Trivselregler

Trygghet och trivsel är grunden för en god studiemiljö för alla; både för eleverna och för skolans personal. På Fribergaskolan arbetar vi därför aktivt för att alla ska känna sig trygga och för en god trivsel. För att uppnå detta måste vi bemöta varandra med respekt och ta ett gemensamt ansvar för skolans lokaler samt för miljön i skolan.

På vår skola har vi därför kommit överens om följande ordnings- och trivselregler:

Skolmiljön
Inne i korridorerna
Vi klottrar inte på skåp, väggar, möbler eller på andra föremål.
Vi flyttar inte på möbler.
Vi slänger skräp i källsorteringskärlen och i papperskorgarna.
Vi håller en låg ljudnivå i korridorer och trappor, eftersom det pågår lektioner i intilliggande klassrummen.
Vi använder muggar eller flaskor när vi tar vatten från automaten i korridoren och vi torkar upp eventuellt vatten som hamnar på golvet, så att ingen halkar.
Under lektionstid
Vi förvarar mobiler, skolmaterial och ytterkläder i elevskåpen. 
Vi använder inte datorerna till något annat än skolarbete under lektionstid.
Vi vet att lärare, vid överträdelser mot våra regler i punkterna ovan tar datorn eller telefonen och att dessa inte återfås förrän efter skoldagens slut. Vid upprepade överträdelser kontaktas vårdnadshavare som får hämta telefon eller dator på skolan
Vi kommer i tid till lektioner och vet att vårdnadshavare informeras via Schoolsoft och sms vid sen ankomst till lektion.
Vi kontaktar expeditionen om läraren inte har kommit tio minuter efter det att lektionen har börjat och vi får gå först när vi har fått klart besked i frågan om det blir lektion eller inte.
Vi har lektioner inomhus och vet att lektioner utomhus endast får förekomma i samband med utomhusstudier i olika ämnen.
Övrigt
Vi ställer cyklar och mopeder på anvisad plats, av säkerhetsskäl och för att underlätta framkomligheten.
Vi vet att skadegörelse eller skador vid oaktsamhet, innebär en ersättningsskyldighet.
Om vi måste avbryta skoldagen, anmäler vi detta till skolsköterskan, till mentorn eller till någon lärare i arbetslaget.

Aulan
När vi är i skolans aula, fyller vi på sittplatserna framifrån om inget annat meddelas.
Vi förvarar ytterkläder (omfattande även mössor och kepsar) och väskor på klädhängare utanför aulan eller i våra elevskåp och springer inte ut och in i aulan under pågående samling.

Skolrestaurangen
När vi är i skolrestaurangen har vi inga ytterkläder, mössor eller kepsar på oss, eftersom det är mer hygieniskt.
Vi äter upp maten i restaurangen, och plockar sedan bort efter oss så att platsen ser trevlig ut för nästa person.
Vi umgås utan mobiltelefonerna i restaurangen
Vi vet att om man uppträder olämpligt kan man få äta i sällskap med någon vuxen.
Om man har specialkost och av någon anledning inte ska äta i skolan, är det viktigt att man själv meddelar detta till personalen i restaurangen.

Inom skolans område gäller förbud under hela dygnet för:
Knivar och andra vassa föremål. Tändstickor, tändare och lek med eld. Alkohol och narkotika. Om en elev är påverkad av alkohol eller annan drog tar skolan omedelbart kontakt med hemmet.
Cigaretter (inkl e-cig) och snus (även utan tobak). Elev som rökt eller snusat på skolans område får ett meddelande om detta hemsänt till vårdnadshavare. Vi meddelar alltid när vi sett/fått indikation om att en elev använt tobak under skoldagen, även då det skett utanför skolans område.
Snöbollskastning. Ingen snö får tas in i skolbyggnaderna. Vistelse av utomstående personer på skolans område, om inte särskilt tillstånd givits.
Fordonsåkning (även cykel och moped) på skolans område under skoltid (utom för färd till och från p-plats).
Skateboard-, longboard och inlinesåkning inne på skolans område, annat än på anvisad plats vid Fribergagården.

Parfym eller liknande i sprayform, med tanke på allergier.

Energidryck. Om elev påträffas med energidryck så tar vi i personalen hand om burken/burkarna. Är burken öppnad häller vi ut innehållet. Är burken oöppnad lämnar vi in burken på expeditionen. Burken förvaras på expeditionen i två veckor och vårdnadshavare har möjlighet att hämta burken/burkarna inom denna tid.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.