Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Politikerns ordlista

Acklamation typ av omröstning vid beslutsfattande. Ordförande frågar för varje beslutsförslag om mötet kan besluta i enlighet med förslaget. Ledamot säger ”ja” vid det alternativ som hen avser stödja. Beslut fattade med acklamation anses vara enhälliga, ledamöternas val redovisas inte i protokollet. Jämför votering.

Adjungera tillfälligt tillåta en person delta i en mötesförsamling där vederbörande normalt inte har tillträde.

Ajournera göra ett uppehåll i ett sammanträde.

Allmän handling en handling som har kommit in till en myndighet eller upprättats vid en myndighet och som förvaras där.

Andrahandsyrkande alternativt yrkande om huvudyrkandet faller vid en omröstning.

Anförande tal eller inlägg i en debatt i fullmäktige.

Beredning när ett ärende behandlas för att få fram underlag, beslutsförslag och göras klart att tas upp till beslut i nämnd, styrelse eller fullmäktige.

Beredningstvång ärenden måste beredas i nämnd innan de behandlas i kommunfullmäktige. Valärenden utgör undantag från detta.

Beslutförhet rätt att fatta beslut. Fullmäktige får enligt kommunallagen handlägga ett ärende bara om mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Betänkande rapport eller förslag från ett av riksdagens utskott eller en utredning från en särskild utredare eller kommitté.

Bifalla besluta i enlighet med ett visst yrkande eller förslag. ”Nämnden bifaller Anna Anderssons (X) yrkande”.

Biträda hålla med om innehållet i ett yrkande, yrka samma sak. ”Lisa Larsson (X) biträder Stig Svenssons (Y) yrkande”.

Bordläggning beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till nästkommande sammanträde. Ett ärende som är bordlagt ska vila ostört till nästa sammanträde. Det får inte beredas eller kompletteras med ytterligare handlingar. Se även minoritetsskydd.

Delegat person eller instans som fattar beslut på uppdrag av någon annan. I kommunen fattas beslut på uppdrag av styrelse eller nämnd. Delegaten är då ett utskott eller en person i tjänstemannaorganisationen.

Delegationsbeslut beslut fattat på delegation. Delegationsbeslut måste redovisas för nämnd eller styrelse för att vinna laga kraft.

Delegera besluta om att vissa beslut får fattas av annan person eller instans. Delegeringar finns reglerade i delegationsordning.

Deltagande i beslut ledamot eller tjänstgörande ersättare har rätt att avstå från att delta i ett beslut. Den som önskar avstå från att delta i beslutet ska anmäla detta innan beslutet fattas.

Enkel majoritet innebär att ett förslag vid en omröstning måste stödjas av mer än hälften av det totala antalet avgivna röster. De flesta besluten i fullmäktige, styrelse och nämnder fattas med enkel majoritet.

Ersättare förtroendevald som kan gå in och tjänstgöra för ledamot som inte har möjlighet att delta i sammanträdet.

Formellt yrkande yrkande som har att göra med tidpunkten för beslutet. Ska det fattas nu eller senare? Formella yrkanden som kan läggas fram:
- Ajournering
- Remiss
- Återremiss
- Bordläggning

Fråga fråga i kommunfullmäktige som ställs till en ordförande. Svaret ska ges samma sammanträde som frågan ställs. Endast den som ställt eller den som besvarat frågan kan delta i debatten. Jämför interpellation.

Föredragande den som informerar om ett ärende i nämnden eller liknande, innan beslut fattas.

Föredragningslista lista över de ärenden som ska tas upp för ställningstagande under ett sammanträde.

Förtroendevald person som fått ett politiskt uppdrag genom val.

Förvaltning tjänstepersonsorganisation som stödjer en eller flera nämnder.

Förvaltningsbesvär överklagande av beslut enligt förvaltningslagen. Beslutet får överklagas av den som beslutet angår. Det krävs också att beslutet har gått honom eller henne emot och att det är ett beslut som är möjligt att överklaga. Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att den som överklagar har tagit del av beslutet. Jämför laglighetsprövning.

GDPR Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Förordningen gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

Handläggare tjänsteperson som är ansvarig för ett ärende.

Initiativrätt rätt för ledamot i kommunstyrelse eller nämnd att väcka ärende som inte finns med på dagordningen. Ärendet behöver inte avgöras vid samma sammanträde, men ska tas upp vid något kommande möte om det finns en majoritet som anser att ärendet ska behandlas.

Interpellation fråga i kommunfullmäktige som ställs till en ordförande. Svaret ska vara skriftligt och ges vid kommande fullmäktigesammanträde. Samtliga ledamöter har rätt att delta i debatten. Jämför fråga.

Justera godkänna ett protokoll genom att skriva på det. Justering görs av ordförande och en (i styrelse och nämnd) eller två (i kommunfullmäktige) justeringspersoner. Justeringen är en förutsättning för att de beslut som tas upp i ett protokoll ska få verkställas.

Jäv jäv uppstår när en förtroendevald inte kan anses vara opartisk i ett ärende. En förtroendevald som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot henne eller honom ska självmant uppge det innan ärendet behandlas.

Klagotid den tid inom vilken det går att överklaga ett beslut. Tiden börjar löpa från det att berörd part tar del av beslutet (förvaltningsbesvär) eller från det att beslutet har blivit tillkännagivet (laglighetsprövning). Klagotiden för beslut inom kommunen är tre veckor.

Kvalificerad majoritet innebär att ett förslag vid en omröstning måste antas av en majoritet som är större än hälften av de närvarande röstberättigade.

Laga kraft beslut som har vunnit laga kraft kan inte längre överklagas och kan således verkställas. Beslut fattade av fullmäktige, styrelse och nämnd vinner laga kraft tre veckor efter justering.

Laglighetsprövning överklagande av beslut enligt kommunallagen. Alla invånare i kommunen har rätt att överklaga beslutet. Vid laglighetsprövningen avgör domstolen om beslutet strider mot någon lag eller författning, till exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om kommunen har överskridit sina befogenheter. Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att beslutet anslagits. Jämför förvaltningsbesvär.

Ledamot den politiker som är ordinarie i en nämnd, styrelse eller råd el dyl.

Materiellt yrkande yrkande som berör själva saken. Följande typer av materiella yrkanden kan läggas fram:
- Bifall till grundförslag
- Tilläggsyrkande
- Ändringsyrkande
- Avslagsyrkande
- Nya yrkanden

Minoritetsåterremiss En minoritet kan begära återremiss. Beslut om minoritetsåterremiss ska motiveras för att tydliggöra vad det beredande organet ska utreda. Det är majoriteten i det organ som ska behandla ärendet igen som avgör omfattningen och tidsaspekten av utredningen som ska genomföras. En minoritetsåterremiss kräver att minst en tredjedel av församlingen röstar för återremiss. En återremiss kan endast begäras och beslutas om en gång per ärende och instans.

Motion skriftligt framställt och undertecknat förslag från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige.

Myndighet En myndighet är ett organ som är vald av en församling som är tillsatt genom allmänna val. För kommunal verksamhet är det kommunfullmäktige som utser ledamöter i nämnderna och styrelserna. Varje nämnd och styrelse är en myndighet. En myndighet kännetecknas av att den bestämmer ensidigt över invånarna i enlighet med lag och bestämmelser.

Nämnd kommunalt organ som ansvarar för verksamheten inom ett visst område. Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och utser ledamöter och ersättare. Kommunstyrelsen, valnämnden och överförmyndaren är obligatoriska nämnder. Nämnden fattar beslut som rör den egna verksamheten, förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige och genomför beslut som fattats i fullmäktige. Varje nämnd är en egen myndighet.

Närvarorätt Förtroendevald kan under en begränsad tid få rätt att närvara vid nämnds sammanträden utan att ingå i nämnden. I detta ingår rätt att delta i överläggningar men inte i besluten.

Offentlig handling En allmän handling som inte är sekretessbelagd och som därför alla kan ta del av. Se även allmän handling.

Offentlighetsprincipen uttrycker allas rätt att ta del av allmänna handlingar så länge de inte är sekretessbelagda.

Omedelbar justering Nämnden kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart under eller direkt efter sammanträdet. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan sammanträdet avslutas och paragrafen justeras. Om det inte är möjligt ska beslutstexten läsas upp av ordföranden.

Personuppgiftsansvar Ansvar för att personuppgifter inte behandlas på ett otillåtet sätt. All behandling av personuppgifter ska uppfylla dataskyddsförordningens krav, till exempel i fråga om ändamål med behandlingen, gallring och säkerhet. Se även GDPR.

Personuppgiftsansvarig Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer för vilka ändamål personuppgifter ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Nämnder och styrelser är personuppgiftsansvariga.

Presidium ordförande samt första och, i förekommande fall, andra vice ordförande i en nämnd, styrelse, råd el liknande.

Proposition, ställa proposition på det att ordförande frågar om nämnden beslutar enligt ett yrkande eller förslag till beslut vid omröstning. Se även acklamation.

Protokoll skriftlig redovisning för vad som hänt under ett sammanträde. Av kommunallagen framgår vad som ska finnas med i protokollet.

Remiss när ett ärende skickas till exempelvis en annan nämnd eller ett råd för att få in synpunkter.

Reservation ledamot visar med en reservation att vederbörande har en mening som avviker från majoriteten. I protokollet redovisas vilka ledamöter som har reserverat sig mot ett beslut. Reservationen kan även motiveras skriftligt i en bilaga till protokollet.
I de fall då straffansvar eller revisionsansvar kan bli aktuellt kan en reservation innebära att den som reserverat sig också kan befrias från eventuellt juridiskt ansvar från beslutet.

Röstlängd förteckning över röstberättigade personer.

Sekretess förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt. Sekretess regleras i offentlighets- och sekretesslagen.

Slutet sammanträde sammanträde vid vilket endast nämndens ledamöter och ersättare har rätt att delta. Nämnden får besluta att även andra får närvara. I Danderyd är alltid förvaltningschef och kommun- eller nämnsekreterare på plats. Kommunstyrelsens, nämndernas och utskottens sammanträden är slutna. Se även öppet sammanträde, närvarorätt.

Särskilt uttalande rätt för ledamot att få sin mening antecknad till protokollet. Uttalandet ska lämnas in skriftligt vid sammanträdet och avse ärende som behandlats under sammanträdet.

Tillkännagivande av protokolljustering publiceras på kommunens officiella anslagstavla omedelbart efter justering. Anslaget ska vara uppsatt på anslagstavlan under hela klagotiden, vilken är tre veckor sedan anslaget satts upp. Om anslaget tas ned innan klagotiden löpt ut innebär det att beslutet inte får laga kraft. Se även laga kraft.

Tjänsteutlåtande skrivelse från tjänsteperson där faktaunderlag, synpunkter och förslag till beslut i ett ärende redovisas.

Votering omröstning när ledamöterna är oense i en fråga. Votering sker på begäran av ledamot. Två eller flera förslag ställs mot varandra och varje ledamot säger sin mening genom att vid ett upprop säga ja eller nej. Ledamot har också möjlighet att avstå från att rösta. I protokollet redovisas hur de olika ledamöterna har röstat. Jämför acklamation.

Växeltjänstgöring En ledamot som avbryter sin tjänstgöring under sammanträdets gång kan inte komma tillbaka och börja tjänstgöra igen efter en stunds frånvaro. Enda undantaget är om ledamoten inte har fått delta i behandlingen av ett ärende på grund av jäv.

Yrkande fordran på att beslut ska fattas enligt visst förslag. Ledamöter och tjänstgörande ersättare har yrkanderätt. Ordförande yrkar som regel enligt förvaltningens förslag, men kan även yrka enligt majoritetens eller ett eget förslag. Yrkandet formuleras som en att-sats: ”Jag yrkar att …”. Yrkanden ska läggas fram skriftligt till ordförande innan beslut fattas. Se även formellt och materiellt yrkande.

Yttrande synpunkter i ett ärende från exempelvis förvaltning eller nämnd.

Yttranderätt reglementsenlig rätt att yttra sig vid ett sammanträde. Ledamöter och ersättare har yttranderätt.

Återremiss beslut att sända tillbaka ett ärende för fortsatt beredning.

Öppet sammanträde sammanträde vid vilket vem som helst har rätt att närvara, dock utan yttrande- eller beslutsrätt. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna.

Överklagandetid, se klagotid.