Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Nämndprocessen

Nedan beskrivs en generisk process, vissa avvikelser kan finnas för olika nämnder.

Tjänstemannaberedning

Nämndprocessen startar med en tjänstemannaberedning. Vid denna deltar förvaltningschefen, nämndsekreteraren, ekonomichefen samt de handläggare som har ärenden som ska upp på kommande nämnd. Ärendenas status gås igenom. Är ärendet klart för att gå upp till nämnd nu eller behöver det flyttas fram? Vid denna beredning kan handläggarna även anmäla nya ärenden.

Ordförandeberedning

Vid ordförandeberedningen deltar nämndens ordförande, förvaltningschefen och nämndsekreteraren. Syftet är att ordförande ska få en inblick i vilka ärenden som är tänkta att gå till nämnden samt vad ärendena innebär. Är det en informationspunkt eller ett beslutsärende? Hur ser beslutsförslaget ut? Ordförande avgör vilka ärenden som kommer med, eventuellt dras vissa ärenden tillbaka eller flyttas fram. Ordförande kan också lägga till nya ärenden och komma med ordförandeförslag.

Nämnd

Vid nämndens sammanträde närvarar förutom nämndens ledamöter och ersättare även förvaltningschef, nämndsekreterare och ekonomichef. Det händer att en handläggare eller någon extern gäst bjuds in för att informera om något speciellt ämne. I Danderyds kommun är nämnderna slutna, vilket innebär att endast personer som av nämnden har beviljats närvarorätt har rätt att närvara under sammanträdet. Ärendena - informationspunkter och beslutsärenden - gås igenom enligt den föredragningsordning som är uppsatt i kallelsen, ifall inte nämnden bestämmer något annat.

Kommunfullmäktige

Efter beslutssammanträdet

När ett beslut är fattat i beredningsutskott, nämnd eller fullmäktige sker viss efterbearbetning som är viktig för att beslutet ska kunna verkställas. 1. Protokollföring. Beslutet protokollförs som en s k paragraf i sammanträdesprotokollet. 2. Justering. Ordförande och justeringsperson(er) intygar att beslutet har blivit korrekt nedtecknat. 3. Tillkännagivande. Beslutet tillkännages på kommunens offentliga anslagstavla. Tillkännagivandet ska ligga uppe under klagotiden, vilken är tre veckor. 4. Laga kraft. Om inget överklagande har kommit in under klagotiden får beslutet laga kraft och kan verkställas.