Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Elevhälsa på Enebybergsskola

Elevhälsoarbetet är en central del i verksamheten för att ge varje elev möjlighet att lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Lärandeuppdraget och lärandemiljön

Lärandeuppdraget ägs gemensamt av alla medarbetare på skolan och är både främjande, förebyggande och åtgärdande. Arbetet handlar om att undanröja hinder för varje elevs utveckling samt att skapa en lärandemiljö på skolan som främjar lärandet hos alla elever. Särskilt de som är i behov av stödinsatser men även de som behöver extra utmaningar och stimulans.

Arbetet kring eleverna sker dels i linjen (lärare och personal på fritidshemmen) och dels av stödfunktioner (elevhälsoteamet). Varje profession har ett särskilt ansvar för att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga professioner inom elevhälsoteamet, inom skolan och med aktörer utanför skolan.

Elevhälsoteamet tillika trygghetsteamet

Elevhälsoarbetet omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. På Enebybergs skola finns en samlad organisation, elevhälsoteamet, med en tvärprofessionell kompetens bestående av skolsköterska, kurator, speciallärare, specialpedagog. Vid behov finns det också tillgång till skolläkare och psykolog.

Elevhälsoarbetet ska stödja elevens lärande och utveckling mot utbildningsmålen. Ledord i arbetet är inkluderande och salutogent förhållningssätt. De frågor som vi har som ledstång i allt arbete kring våra elever är:

  • Vilka friskfaktorer finns kring eleven? Vad fungerar och kan förstärkas?
  • Vilka arbetssätt, samspel, aktiviteter kan motivera eleven?
  • Hur blir eleven delaktig? (Elevperspektiv)
  • Hur kan lärmiljön göras tillgänglig för eleven rumsligt, pedagogiskt och socialt?