Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Elevhälsa

Elevhälsoarbetet är centralt i skolutvecklingsarbetet för att ge eleverna goda förutsättningar och gynna elevernas utveckling och lärande.

Elevhälsoarbetet ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Målet är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven. Ledord i arbetet är inkluderande och salutogent förhållningssätt. Lärandeuppdraget ägs gemensamt av alla i skolan. Arbetet kring eleverna sker dels av lärare och personal på fritidshemmen och dels av stödfunktioner i elevhälsoteamet.

En miljö som främjar lärande

Elevhälsoarbete handlar om att främja hälsa hos alla elever med fokus på dem som är i behov av stödinsatser och stimulans för sitt lärande. Det betyder bl.a. att undanröja hinder för varje elevs lärande och utveckling och att skapa en miljö på skolan som främjar lärande hos alla elever såväl de som är i behov av stöd som de som behöver extra utmaningar och stimulans. Eleverna har rätt till det stöd de behöver i skolsituationen för att utvecklas utifrån sin förmåga så långt som möjligt mot målen i läroplan och kursplaner.

Elevhälsoteam

I Enebybergs skola finns en samlad organisation med ett tvärprofessionellt elevhälsoteam bestående av skolsköterska, skolläkare, kurator, specialpedagog, logoped och tillgång till psykolog. Elevhälsoteamet arbetar för tidig upptäckt av svårigheter och med förebyggande insatser.

Kontaktuppgifter till hälsoteam

Kurator

Elisabeth Rohmer - elisabeth.rohmer@danderyd.se, 08-568 916 22

Skolsköterska

Elionor Blomqvist - elionor.blomqvist@danderyd.se, 08-568 916 24

Malin Aversten - malin.aversten@danderyd.se, 08-568 916 23

Specialpedagog

Claudia Petersson - claudia.petersson@danderyd.se, 08-568 916 26

Speciallärare

Emma Åkerberg - emma.akerberg@danderyd.se
Susanne Palmaer - susanne.palmaer@danderyd.se
Karin Sjölinder - karin.sjolinder@danderyd.se
08-568 916 26