Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Enebybergsskolans fritidshem

På Enebybergs skola finns det fritidshem för elever i årskurs F-3 och för elever i årskurs 4-6.

Fritidshemmet styrs av den nationella läroplanen (Lgr 22), Skolverkets Allmänna råd för fritidshem, skollag samt övriga styrdokument.

Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

God omsorg

Barnen skall mötas av vuxna som de känner tillit till.

Varje barn skall känna sig sedd och bekräftad.

All verksamhet ska stödjas av vuxna, med barnen som aktiva medskapare.

Fritidshemmet kompletterar skolan genom att ta ansvar för barnets hela dag.

Vårdnadshavarna ska få fortlöpande information om verksamheten på fritids.

Vi vill ha en rak och öppen dialog med vårdnadshavarna.

Vi serverar näringsriktiga mellanmål.

Pedagogisk verksamhet

Fritidshemmet kompletterar skolan med olika kunskaper, erfarenheter och aktiviteter. Tillsammans skapar skola-fritids mångsidighet, helhet och kontinuitet i barns utveckling och lärande.

Fritidshemmet bidrar med en utforskande, laborativ och praktisk metodik.

Vi vill erbjuda miljöer som inspirerar barnen till olika aktiviteter.

Stöd i utveckling

Vår verksamhet utgår från de förutsättningar och behov barnet har.

Vår verksamhet skall ta tillvara barnens naturliga nyfikenhet, kreativitet och upptäckarglädje.

Verksamheten erbjuder många tillfällen till viktigt lärande i samspel med andra barn.

Lek och skapande ska ha stort utrymme och verksamheten ska formas utifrån barnens behov och intresse.

Meningsfull fritidshemstid

Vår verksamhet ska vara trygg, lärorik och stimulerande.

Verksamheten ska ge utrymme för barnen att påverka, ta ansvar och vara delaktiga i vad som sker.

Vi vill ge barnen möjlighet till meningsfulla kunskaper och färdigheter.

Vi erbjuder tillfällen till regelbundna fysiska aktiviteter.