Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Vårt arbetssätt

Elevens utveckling och lärande är i fokus. Alla elever ges möjlighet till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov.

Eleven

Hos oss är all personal indelad i arbetslag kring en årskurs. På så sätt samarbetar pedagogerna kring eleverna och får en helhetsbild av elevernas utveckling såväl i klassrummen som på den fritid som eleverna tillbringar i skolan. I de yngre åren har fritidshemmen en värdefull roll i att erbjuda en meningsfull social träning och ge eleverna möjlighet att lära sig med andra sinnen än vid skolbänken.

Pedagogik

Vi erbjuder stimulerande, varierad och utvecklande undervisning. I Enebybergs skola strävar vi alltid efter att anpassa undervisningen utifrån varje elevs individuella förutsättningar. Vi arbetar för att synliggöra lärandet genom formativ undervisning och återkoppling kring elevens utveckling.

Digital utrustning såsom, interaktiva skrivtavlor/AppleTV och Ipads är självklara medel i vårt arbete för digital kompetens och ökad tillgänglighet av kunskap.

Inriktning

Vi arbetar kontinuerligt med elevinflytande och värdegrund. Vi arbetar såväl med det formella elevinflytandet (t ex elevråd och klassråd) som med det elevens inflytande i lärandet (t ex eleverna deltar i planeringen av teman). Eleverna får regelbundet arbeta med olika värdegrundsområden.

Centralt i personalens arbete är systematiskt skolutvecklingsarbete genom det kollegiala lärandet. Det innebär att med avstamp i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet lära sig av varandra.