Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Vårt arbetssätt

Med lust att lära för framtiden - handlar om att eleverna nu och i framtiden ska känna: - Jag vill … - Jag kan … - Jag vågar …

Eleven i centrum

All pedagogisk personal är organiserade i sju årskursvisa arbetslag från förskoleklass till åk 6. En helhetsbild över elevens tillvaro och utveckling skapas genom ett nära samarbete mellan pedagogerna under hela skoldagen, inklusive fritidshemstid. Fritidshemspersonalen är även närvarande under skoldagen och är behjälpliga i ämnesundervisningen.

Arbetet handlar om att undanröja hinder för varje elevs utveckling samt att skapa en lärandemiljö på skolan som främjar lärandet hos alla elever. Som ytterligare ett stöd i det gemensamma lärandeuppdraget finns därför även ett elevhälsoteam runt eleverna, vilket består av skolsköterskor, kurator, specialpedagog och speciallärare.

Pedagogik

Undervisningen i såväl förskoleklass, fritidshem och grundskola planeras, genomförs och följs upp utifrån aktuella styrdokument. Hos oss blir du utmanad i ditt lärande, samtidigt som vi är här för att hjälpa dig.

Undervisningen utgår från beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, vilket ger en variation av enskilt, par- och grupparbete med både teoretiska och praktiska inslag. Pedagogerna har en nära dialog med eleverna och varandra för att anpassa undervisningen och hitta nyckeln till varje elevs lärande.

Vi arbetar språkutvecklande och formativt där utvecklingen följs upp och återkopplas löpande i samband med undervisningen, mitterminskonferenser, utvecklingssamtal och alltid till föräldrar vid behov eller oro.

Digitala verktyg såsom, interaktiva skrivtavlor, iPads och Chromebook används för att tillgängliggöra lärandet samt öka den digitala kompetensen. Det system
som eleverna har tillgång till är i första hand Google Suite Education samt Vklass.

Inriktning

Skolans uppdrag är formulerat i olika styrdokument bland annat Läroplanen för grundskolan som beskriver uppdrag och mål för:

  1. utbildningen i sig helhet (kap. 1 – värdegrund och uppdrag, kap. 2 – övergripande mål)
  2. undervisningen (kap. 3 – förskoleklass, kap. 4-fritidshemmet, kap. 5 kursplanemål för åk 1-9)

Läroplanen är vårt gemensamma uppdrag och berör samtliga medarbetare vilket därmed är något alla arbetar med i sin undervisning (förskoleklass, fritidshemmet och grundskolan) samt har med sig i mötet med elever, vårdnadshavare och varandra.

Vi är övertygade om att en skoldag som präglas av trygghet, trivsel och studiero, där var och en uppträder som en god skolkamrat och medmänniska genererar de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling. Vi arbetar därför även med elevmedverkan, demokrati och värdegrundsfrågor vid schemalagda EDV-lektioner samt klassråd och elevråd.