Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Plan för elevhälsan på Stocksundskolan och Långängsskolan

Handlingsplan för elevhälsoarbete.

1. Enhetens organisation för elevhälsoarbete

Elevhälsa är hela skolans sätt att ta sig an och möta sina elever. Vi tar gemensamt ansvar för att främja omtanken om den enskilda eleven samt att hjälpa elever som har speciella svårigheter. Elevhälsoteamet består av rektor/bitr. rektor, skolpsykolog, skolsköterska och specialpedagoger. Handlingsplanen för elevhälsan revideras årligen.

2. Mål

Skolans målsättning enligt skollag, skolförordning, Lgr 22 och Danderyds kommuns utbildningsplan för förskola och skola utgör mål även för elevhälsan.

Varje elev har rätt att få känna sig trygg i skolan, känna växandets glädje och få erfara tillfredsställelsen av att göra framsteg och övervinna svårigheter. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever, som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.

I det elevvårdande arbetet ser vi vårdnadshavarna som en viktig och nödvändig resurs. Samarbetet hem och skola är en förutsättning för ett gott resultat. Elev som riskerar att inte nå godkänd nivå ska få stöd. I Stocksunds resultatenhet arbetar vi förebyggande med tidiga och målinriktade insatser som utgår från elevens starka sidor. I Likabehandlingsplanen beskrivs vårt arbete för att förebygga diskriminering och annan kränkande behandling.

3. Ansvar

Rektor har det övergripande ansvaret för skolans elevhälsa. Rektor är samordnare för de pedagogiska, elevvårdande och hälsobefrämjande insatserna för en god elevhälsa.

Specialläraren eller specialpedagogen genomför kontinuerliga diagnoser och/eller uppföljningar av elevernas kunskapsresultat i matematik och svenska samt handleder skolans personal. Speciallärarens/specialpedagogen arbetar med de elever som är i behov av särskilt stöd och upprättar tillsammans med lärarna åtgärdsprogram för dessa elever.

Skolsköterskan arbetar främst med riktade hälsokontroller, enklare sjukvård, rådgivning och föräldrasamtal samt förebyggande åtgärder.

Skolläkaren svarar för hälsoundersökning av elever i förskoleklass samt nyinflyttade elever. Skolpsykologen arbetar övergripande genom att sprida psykologisk, vetenskapligt förankrad kunskap.

Skolpsykologen gör utredningar av enskilda barn, deltar i stödåtgärder, följer upp och utvärderar insatser kan vid behov vara behjälplig vid upprättande av åtgärdsprogram. Skolpsykologen ger handledning /konsultation till skolpersonal samt stöd och råd till elever och vårdnadshavare.

Klassläraren ansvarar tillsammans med arbetslaget för det dagliga elevhälsoarbetet, pedagogisk kartläggning och upprättande av åtgärdsprogram. 

4. Arbetsgång för elever i behov av särskilt stöd

Elevhälsoplan 2023-2024