Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Vår verksamhet

Kulturskola = DANS + BILD + TEATER + MUSIK

Danderyds kulturskola har verksamhet i dans, konst, teater och musik. Verksamheten har som målsättning att integrera ämnena med varandra och ge deltagarna möjlighet att utveckla nya uttryckssätt. Orkestrar, körer och våra olika ensembler utgör en viktig del av verksamheten. Till sin hjälp har deltagarna tillgång till våra lärare som är utbildade pedagoger och specialister inom sina ämnesområden.

Kulturskolan har cirka 1100 deltagare som deltar i våra kurser på sin fritid. Vi genomför cirka 80 föreställningar och konserter per år, varav en stor del äger rum på skolorna runt om i kommunen.

Mål och uppdrag

Det övergripande målet med kulturskoleverksamheten är att bidra till att deltagarna utvecklar en allsidig personlighet. "Kultur engagerar barn och ungas emotionella, intellektuella och estetiska sinnen."

Kulturskolans uppdrag, uttryckt i fyra punkter:

  • Deltagren ska utveckla sin förmåga till skapande, enskilt och tillsammans med andra.
  • Deltagren ska ges möjlighet att framträda inför publik.
  • Deltagren ska ges utrymme att påverka undervisningens innehåll och form.

Kvalitetssäkring

Danderyds kulturskola är kvalitetscertifierad enlig Qualismodellen. Vi var den första Qualiscertifierade kulturskolan i landet!

Qualis kvalitetsrapport 2017

Likabehandlingsplan

Danderyds kulturskola har en antagen plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan 2023/2024

Utvärderingsenkäter

Se vad våra deltagare tycker om kulturskolan i våra enkäter:

Elevenkät 2023

Elevenkäter 2019 (elever 9-12 år)
Elevenkäter 2019 (elever 13-19år)

Samarbetspartners

Vissa ämnen/kurser är så populära att kulturskolan inte ibland inte har tillräckligt med resurser för att kunna erbjuda alla sökande en plats. Vi rekommenderar då att ta kontakt med de fristående musikskolor som bedriver undervisning i Danderyd och får bidrag för sin verksamhet. Dessa återfinns på danderyd.se