Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Specialpedagog

Specialpedagogen erbjuder stöd kring enskilda elever genom lektionsbesök och handledning av pedagogisk personal lika väl som genom att träffa elever tillsammans med undervisande lärare, mentorer, vårdnadshavare och/eller enskilt. Målet är att lärarna och eleven hittar fungerande strategier som fungerar i klassrummet.

Kontakt

Specialpedagog Cecilia Behrens Sjunnesson
Tel: 08-501 320 56
Cecilia arbetar måndag-torsdag.

Speciallärare Sofia Elevant
Tel: 08-501 320 57
Sofia arbetar måndag-onsdag, jämna veckor samt måndag, tisdag, torsdag udda veckor.

Speciallärare Michael Eurenius
Tel: 08-501 320 58

Specialpedagogiskt stöd

Den primära målsättningen för Mörbyskolans specialpedagogiska stöd är att öka tillgängligheten i allmänundervisning. Detta innebär att vi arbetar för att den allmänna undervisningen planeras och genomförs utifrån de olika behoven som eleverna i klasserna har.

Samordning av hjälpmedel och särskilt stöd

Alla elever på på Mörbyskolan har rätt till inlästa läroböcker som komplement till de skriftliga läroböckerna (Inläsningstjänst).

Elever med läs och skrivsvårigheter och/eller koncentrationssvårigheter m.m. har rätt till kompensatoriska hjälpmedel (StavaRex (PC och iPad), SpellRight (PC), och talsyntes (PC och iPad)). Dessa elever har även möjlighet att skaffa inloggning till inläst skönlitteratur (Legimus) på vårt bibliotek.

Elever med annat modersmål än svenska har möjlighet att läsa Svenska som andra språk (Sva). Dessa elever kan, om så bedöms, erbjudas studiehandledning på sitt modersmål för att öka förståelsen av de ämnesspecifika begreppen och för att öka möjligheten att ta del av undervisning i övriga skolämnen.

Tystnadsplikt

Skolans specialpedagog och alla som ingår elevhälsoteamet har givetvis tystnadsplikt.