Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Bild

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.

Ämnets syfte

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier.

Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet. 

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att

  • utveckla sin förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Skolverket: Centralt innehåll och kunskapskrav i bild

Bildundervisningen på Mörbyskolan 

Vi strävar efter att visa på konstens och bildens rikedom och styrka som språk och kommunikationsredskap. Eleven skall kunna förstå och utöva grunderna i det språket.

Målet för undervisningen är att eleverna skall arbeta med att skapa egna bilder och utveckla sin fantasi och kreativitet. Vi har pågående elevutställningar i hela skolan för att berika vår miljö och lyfta fram eleverna.

Filmfestival

På Mörbyskolan har vi varje år en filmfestival för eleverna i åk 9 där eleverna visar upp sina egna filmer, vilket brukar vara en given succé sista skolveckan.