Välkommen till Vasaskolan

Vårt uppdrag är att få glada och trygga elever som känner arbetsglädje och utvecklas optimalt både kunskapsmässigt och socialt utifrån sina egna förutsättningar.

Skolstart

Höstterminen börjar måndagen den 20 augusti.

Alla samlas vid flaggstången kl 9.00.

Team Rynkeby - God Morgon Skolloppet

Skolloppet är ett motions- och välgörenhetslopp där skolelever från Danmark, Sverige, Norge och Finland springer till förmån för barn med allvarliga sjukdomar. Vasaskolans elever sprangskolloppet i dag den 20 april. Den 19 april sågs en bäver på skolområdet.

Öppet Hus och informationsmöten

Presentationen från informationsmötena för blivande förskoleklass och blivande Åk 4 finns läsa här, Presentation Informationsmöten.

Stöd på skolan

Skolan ansvarar för att elever i behov av särskilt stöd får den hjälp de behöver. Ibland kan en utredning behöva göras och visar det sig att det finns skäl, sätter skolan in olika stödinsatser. Det kan t ex handla om stödundervisning hos speciallärare eller stöd av psykolog eller talpedagog.

Särskilda undervisningsgrupper och särskola med inriktning autism

Vi upplever det som mycket positivt att integrera elevgrupper med olika förutsättningar. Eleverna lär känna varandra och respektera varandras olikheter. Vi vill att eleverna skall få trygghet, självförtroende, glädje och användbara kunskaper. Det blir den fasta grund som de sedan bygger vidare på i livet.

Skolan har för närvarande flera små undervisningsgrupper inom autismspektrat.