Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Resursklass åk 1-6

Vasaskolan erbjuder särskilda undervisningsgrupper, resursklasser, för elever som på grund av sin funktionsnedsättning inom AST (autismspektrumtillstånd) har svårt att gå i vanlig klass på heltid.

Resursklassen arbetar med tydliggörande pedagogik, vilket är en effektiv metod för att skapa en begriplig omgivning för eleven. Metoden bidrar till att göra händelser, människors handlingar och miljön begriplig och eleven får därmed lättare att hantera olika situationer.

Vi arbetar mycket med visuellt stöd, t.ex. bildschema, begreppskartor, ritprat, seriesamtal och tankekartor. Både språkutvecklande och för att konkretisera händelser.

Personalen i arbetslaget är mycket insatta i funktionsnedsättningens konsekvenser för lärande och socialt samspel, och använder ett lågaffektivt förhållningssätt. Undervisning, stöd och schema anpassas till den enskilda eleven.

Vi har en egen fritidsavdelning med samma pedagoger som under skoldagen. Resurspedagoger stöttar även eleven under rasterna.