Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Systematiskt brandskyddsarbete

Att förebygga och minimera risken för - eller skadorna vid - en brand är ett gemensamt arbete och ansvar som delas av fastighetsägaren för lokalerna och av verksamheten som nyttjar lokalerna.

Rent praktiskt innebär systematiskt brandskyddsarbete att en organisation planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet. Syftet är att förebygga bränder och minska skadorna om det uppstår en brand.

Vem ansvarar för vad?

I Danderyds kommun är brandskyddet ett gemensamt ansvar och arbete mellan fastighetsavdelningen på Tekniska kontoret och verksamheterna som nyttjar kommunens fastigheter och lokaler.

Som verksamhetschef har du ett särskilt ansvar för att organisera det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) din verksamhet.

Fastighetsägaren ansvarar generellt för

  • Det tekniska brandskyddet i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Det innefattar installationer som brandsläckare, brandlarm, utrymningsskyltar, branddörrar och liknande. Det dagliga arbetet med drift och underhåll av brandskyddsinstallationer och utrustning sköts av fastighetsavdelningens driftentreprenör.

Hyresgästen/verksamheten i lokalerna ansvarar för

  • Det organisatoriska brandskyddet i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Det innefattar allt som har med personal och organisering att göra. Till exempel att verksamheten har utrymningsledare, tillsynsansvarig, genomför utrymningsövningar och gör brandskyddsronderingar.

Hyresavtal och gränsdragningslista redovisar i detalj per fastighet vem som har vilket ansvar. Kontakta din fastighetsförvaltare om du är osäker.

Storstockholms Brandförsvar och Täby brandstation ansvarar för

  • Räddningstjänst vid akut nödläge. De arbetar också med förebyggande arbete och tillsyn.

Få koll på brandskyddsarbetet i din verksamhet

Mer information

Brandskyddspolicy Danderyds kommun