Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Få koll på brandskydd i din verksamhet

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att verksamheten planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet. Så här gör ni.

Vem ansvarar för SBA?

Krav att uppfylla

Alla verksamheter är olika. SBA handlar om att skapa rutiner och kontroller utifrån varje organisations förutsättningar.

Det handlar också om att organisera personalen och se till att alla vet vad de ska göra i händelse av brand. Det är det som kallas för brandskyddsorganisation.

En person kan ha flera befattningar/uppgifter om organisationen är liten likaväl som en stor organisation kan behöva flera personer för att utföra en uppgift.

Viktigt att veta är att verksamheten ska organisera ett systematiskt brandskyddsarbete som uppfyller följande krav:

  • Att det finns en brandskydds- och utrymningsorganisation
  • Att arbetet dokumenteras
  • Att dokumentationen är tillgänglig (t ex vid en tillsyn av brandinspektör)
  • Att samtliga anställda ska veta hur brandskyddet fungerar på enheten
  • Personalen ska vara väl insatt i hur brandskyddsarbetet bedrivs och ha baskunskaper i brandskydd

Så gör ni det

1. Organisera personalen

Se till att organisera personalen och utse de roller och funktioner som krävs för ett säkert brandskydd.

Skapa en brandskyddorganisation

2. Utbilda personalen

Se till att personerna i brandskyddsorganisationen har rätt kunskaper för att utföra jobbet genom skicka dem på kurser eller arrangera utbildning i egen regi.

Verksamheten bekostar själv utbildningarna.

Förslag på utbildningar i brandskydd

3. Använd B4Fire för dokumentation

Se till att medarbetare som blivit utsedda att jobba med brandskydd har inloggning till B4Fire, kommunens webbaserade SBA-verktyg.

Det är viktigt stöd för brandskyddsronder. Genom att använda B4Fire uppfyller ni kravet på dokumentation som ska göras i SBA-arbetet.

Kontakta kundservice för att få inloggningsuppgifter

4. Öva och utbilda kontinuerligt

Se till att den som är brandskyddsansvarig i verksamheten arrangerar en utrymningsövning varje år. Detta kan fastighetsavdelningens driftentreprenör hjälpa dig att arrangera.

Kontakta kundservice för rådgivning

Vart tredje år ska en allmän brandskyddsutbildning hållas med hela personalen i ansvarsområdet.

Utbildning i brandskydd för personal