Årsredovisning 2019

Ekonomi

Det ekonomiska resultatet för kommunen 2019 uppgick till minus 79,7 mnkr vilket var ungefär samma resultat som 2018. Resultatet efter balanskravsresultatet uppgick till minus
105,3 mnkr. Kommunens ackumulerade underskott enligt balanskravet uppgick till 212,7 mnkr. Kommunallagen anger att om balanskravsresultatet är negativt för ett visst räkenskapsår ska det regleras, det vill säga återhämtas, de närmast följande tre åren.
Det negativa resultatet beror främst på att nämnderna haft cirka 24 mnkr högre nettokostnader än budgeterat. Exploateringsintäkterna gav också ett underskott mot budget med cirka 33 mnkr, och kostnader av engångskaraktär för exploatering har belastat resultatet negativt med 20 mnkr. Kommunen uppfyllde två av sju finansiella mål.

Måluppfyllelse

Kommunen nådde upp till ambitionsnivån för tre av fem strategiområden, hög kvalitet, stor valfrihet och stark utveckling. För strategiområdena hög attraktivitet och hög effektivitet uppfylldes måluppfyllelsen delvis. Bedömning av måluppfyllelse för kommunens fem övergripande strategiområden baseras på måluppfyllelse utifrån nämndmål men även Danderyds resultat i nationella undersökningar och jämförelser gjorda av bland andra Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Stockholm Business Alliance (SBA).

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2019 - Danderyds kommun

Uppdaterad: 2020-06-11

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.