Årsredovisning

Det ekonomiska resultatet för 2018 visar ett underskott om 78,4 miljoner kronor. Danderyds kommun fortsatte att leverera verksamhet och service av god kvalitet till dem som lever, bor och verkar i Danderyd. Kommunen hade goda resultat i olika nationella och regionala mätningar samt jämförelser, och uppnådde ambitionsnivåerna för sju av åtta övergripande mål.

Nöjda invånare

När verksamhetsåret 2018 för Danderyds kommun summeras kan man konstatera att måluppfyllelsen är god. Tre av sex inriktningsmål uppfyllde förväntad nivå och resterande tre hamnade nära kommunens ambitionsnivå. Målbedömningen bygger även på att kommunen fick höga resultat i SCB:s medborgarundersökning. I Svenskt Näringslivs årliga rankning av det lokala företagsklimatet placerar sig Danderyd på tolfte plats av Sveriges 290 kommuner.

God ekonomi

Bedömningen av god ekonomisk hushållning väger samman ett verksamhetsperspektiv med ett ekonomiskt perspektiv. Målet innebär att alla verksamheter har ett ansvar för att säkerställa god ekonomisk hushållning inom ramen för sina politiskt beslutade uppdrag. Målet kommunens ekonomiska resultat i förhållande till finansiella mål uppfylldes ej. Orsakerna var årets negativa resultat om –78,4 miljoner kronor samt att budgeterade exploateringsintäkter inte inföll, vilket påverkade självfinansieringsgraden av årets nyinvesteringar.

Årsredovisning 2019

Danderyds kommun - årsredovisning 2019

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.