Årsredovisning 2020

Det ekonomiska resultatet för kommunen 2020 uppgår till 195,8 miljoner kronor medan balanskravsresultatet uppgår till cirka 184,4 miljoner kronor. Kommunens ackumulerade underskott uppgår enligt balanskravet till minus 28,3 miljoner kronor.

Kommunen hade budgeterat ett positivt resultat enligt balanskravet om cirka 159 miljoner kronor främst för att reglera det ackumulerade underskottet. Årets balanskravsresultat avviker positivt med cirka 26 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på en positiv avvikelse mot budget för pensioner, personalomkostnadspålägg med mera om 20,9 miljoner kronor och att nämnderna redovisar en positiv budgetavvikelse om 14,9 miljoner kronor. Kommunens exploateringsintäkt var 3,6 miljoner kronor som inte var budgeterad.

Detta motverkas delvis av kostnader för exploatering som uppgår till cirka 22 miljoner kronor och som inte varit budgeterade. Kommunen har det senaste året vänt trenden med att redovisa negativa resultat. För att uppnå detta har kommunen bland annat höjt skatten, infört en ny ekonomisk modell för kostnadskontroll med ett ökat fokus på kostnadseffektivitet, samt genomfört effektiviseringar och besparingar.

Kommunen hade vid ingången av 2020 att hantera ett ackumulerat underskott om 212,7 miljoner kronor. Årets resultat enligt balanskravet medför att kommunen kan reglera stora delar av det negativa ackumulerade underskottet. Resterande del av underskottet om cirka 28,3 miljoner kronor planeras att regleras 2021.

Det positiva resultatet har även bidragit till att kommunen under året har kunnat amortera 46,1 miljoner kronor av kommunens banklån. En stor bidragande orsak till skillnaden mellan resultaten för 2020 jämfört med 2019 beror på att nämndernas nettokostnader har minskat.

Kommunen har infört en ekonomisk modell som innebär att kostnaderna inte tillåts öka mer än intäkterna. Därutöver har kommunen i budget för 2021 och plan 2022–2023 budgeterat för stora ekonomiska överskott som borgar för en stabil och robust ekonomi i syfte att kunna hantera framtida ekonomiska utmaningar.

Måluppfyllelse

Kommunen nådde upp till ambitionsnivån för tre av fem strategiområden:

  • hög effektivitet
  • stor valfrihet
  • stark utveckling.

För strategiområdena hög kvalitet och hög attraktivitet uppfylldes målen delvis. Bedömning av måluppfyllelse för kommunens fem övergripande strategiområden baseras dels på måluppfyllelse utifrån nämndmål, dels Danderyds kommuns resultat i nationella undersökningar och jämförelser gjorda av bland andra Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Stockholm Business Alliance (SBA).

För att ta del av hela måluppfyllelsen, se sid 17 i årsredovisningen. 

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2020 - Danderyds kommun

Uppdaterad: 2021-05-18

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.