Vad vill du bygga?

I listan nedan finner du alla regler och riktlinjer för de vanligast förekommande åtgärderna.

 

Altaner kan beroende på hur de utformas kräva bygglov antingen som fasadändring eller tillbyggnad. Altaner med en högsta höjd om 0,6 m över befintlig mark kräver dock inte bygglov. För högre altaner krävs bygglov. Lovplikten för högre altaner bedöms utifrån altanens höjd över marken och det visuella intrycket. Vanligtvis kräver altaner med en höjd om 1,6 m eller mer över marken bygglov som tillbyggnad. En altan som är inglasad eller har ett utrymme under, till exempel ett förråd eller källare, betraktas också som en lovpliktig tillbyggnad.

Observera att det alltid är klokt att i förväg informera och föra en dialog med din granne om planerad byggnation oavsett om åtgärden kräver lov eller inte.

Bygglovsbefriad altan för småhus

För en- eller tvåbostadhus finns undantag från lovplikten för altaner. Inom 3,6 m från ett en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov uppföra en 1,8 m hög altan. Ett staket eller räcke på altanen räknas inte med i höjden. Altanen får placeras närmare gränsen än 4,5 m om berörda grannar medger detta. Observera att det alltid krävs bygglov om du vill bygga närmare gata, väg eller park än 4,5 m. Bygglov krävs även om åtgärden vidtas på en byggnad eller inom att bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

En bygglovsbefriad altan, enligt detta undantag, får strida mot bestämmelser i detaljplan, exempelvis vad gäller avstånd till tomtgräns eller placering på mark som inte får bebyggas. 

Altanuppdraget 3 Rev 4.jpg
Höjden på din altan ska mätas från marken vid altanens ytterkanter upp till altangolvets ovansida. Om du vill bygga ett staket eller ett räcke uppe på din altan så räknas staketet eller räcket inte med i höjden på altanen. Illustration: Jenny Lilja/Boverket

Altanuppdraget 2 Rev 4.jpg

Altan till ett en- och tvåbostadshus på altanen finns ett plank. Om vill bygga ett plank uppe på din altan ska höjden på din altan ska mätas från marken inklusive plankets höjd. Illustration: Jenny Lilja/Boverket


Mer information på Boverket

 
 • Ett attefallshus endast kan uppföras i anslutning till en- och tvåbostadshus.
 • Ett attefallshus är en fristående byggnad om max 30 kvm byggnadsarea. Man får bygga flera attefallshus under förutsättning att den totala byggnadsarean inte överstiger 30 kvm.
 • Byggnaden får användas som komplement till bostaden (t.ex. garage, carport, förråd, gäststuga) eller som en egen självständig bostad. Ett attefallshus som ska användas som komplementbostadshus ska uppfylla kraven för bostad. Det innebär bland annat att byggnaden ska ha alla funktioner som ska finnas i en bostad och att den ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga och uppfylla brandkraven. Det ställs även krav på rumshöjd om minst 2,4 m i utrymmen som man vistas i mer än tillfälligt som till exempel kök, sovrum, rum för daglig samvaro etc.
 • Den högsta höjden till taknock får vara högst 4 m, mätt från markens medelnivå.
 • Ett attefallshus ska placeras i omedelbar närhet till huvudbyggnaden, minst 4,5 m från tomtgräns. Placeras byggnaden närmare krävs skriftligt medgivande från berörda grannar. Mot gata och annan allmän plats ska avståndet alltid vara minst 4,5 m, annars krävs bygglov. Avståndet till järnväg ska vara minst 30 m.

  Observera att ett separat marklov krävs för markförändringar i anslutning till komplementbyggnaden som är större än +/- 0,5 m.
  Gör en Attefallsåtgärd
 • Du som har ett en- eller tvåbostadshus får göra max en tillbyggnad utan bygglov på din huvudbyggnad.
 • Tillbyggnaden får ha en bruttoarea, mätbara delar av våningsplan, om max 15 kvm. Tillbyggnaden får byggas i flera våningar förutsatt att bruttoarean inte överstiger 15 kvm.
 • Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd.
  Tillbyggnaden ska placeras minst 4,5 m från tomtgräns. Placeras tillbyggnaden till någon del närmare än 4,5 m krävs skriftligt medgivande från berörda grannar. Mot gata och annan allmän plats ska avståndet alltid vara minst 4,5 m, annars krävs bygglov.
 • Möjligheten till mindre tillbyggnad gäller inte för komplementbostadshus Attefallshus.
  Gör en Attefallsåtgärd
 • Max två takkupor får utföras på ett en- eller tvåbostadshus under förutsättning att du inte har några befintliga takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till.
 • Takkuporna får tillsammans inte uppta mer än halva takfallets längd.
 • En lovbefriad takkupa får inte innebära något ingrepp i bärande konstruktion, annars krävs bygglov. Att kapa en takstol innebär exempelvis ingrepp i den bärande konstruktionen vilket gör att bygglov krävs.
  Gör en Attefallsåtgärd
 • Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsnämnden och invänta ett startbesked. Om åtgärden innebär yttre ändringar, t.ex. upptagande av nya fönster och dörrar, krävs en separat bygglovsansökan för fasadändring.
 • Du som har ett enbostadshus får inreda en ytterligare självständig bostad.
 • Den nya lägenheten ska uppfylla kraven för bostadsändamål. Det innebär bland annat att den ska ha alla funktioner som ska finnas i en bostad och att den ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga och uppfylla brandkraven, krav på ljudisolering mm. Brandkravet innebär bland annat att bostäderna ska vara egna brandceller och ha brandavskiljande väggar, tak och golv. Tillgängligheten och funktionerna i det befintliga bostadshuset får inte försämras.
  Gör en Attefallsåtgärd
 • Om kommunen i en detaljplan beslutat om utökad bygglovsplikt för bygglovsbefriade åtgärder.
 • Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i ett sådant område (kan till exempel vara utpekat i översiktsplan, detaljplan eller kulturmiljöinventering).
 • Om området ligger inom riksintresse för totalförsvaret och är en flygplats, övningsfält eller skjutfält.

Vissa åtgärder som normalt kräver bygglov är bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Du behöver lämna in en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsnämnden för attefallsåtgärderna och invänta ett startbesked innan du får börja bygga.

Bygglov krävs för att placera byggbodar/arbetsbodar på fastigheten i samband med ett byggprojekt. Om det endast är en bod och den ska stå på platsen max 6 månader krävs dock inte bygglov. Ytterligare undantag gäller för en- och tvåbostadshus där det under vissa förutsättningar är möjligt att lovfritt placera max två byggbodar/arbetsbodar under byggarbetstiden. Undantaget gäller förutsatt att bodarna:

 • har en längd om max 10 m per modul
 • byggs i en våning
 • placeras minst 4,5 m från tomtgräns
 • placeras på samma tomt som byggprojektet

I enskilda fall kan placering närmre tomtgräns än 4,5 m bedömas lovfri. Ta gärna kontakt med miljö- och stadsbyggnadskontoret för bedömning. Tänk även på att säkerställa att brandsäkerheten mellan befintliga byggnader och bod uppfylls. Om avstånd mellan bod och närmsta byggnad är 8 meter eller mer är brandskyddskraven uppfyllda. Närmre placering kan även det uppfylla kraven beroende på vilken brandklass olika byggnadsdelar/boden har.

Sök bygglov

Yttre ändringar av byggnader kräver bygglov. För en- och tvåbostadshus krävs det dock inte bygglov för att färga om, byta fasad- eller taktäckningsmaterial, förutsatt att byggnadens karaktär inte väsentligt ändras. Rent underhåll som inte ändrar byggnadens yttre kan i de flesta fall göras utan bygglov. Nya fönster och dörrar kräver bygglov. Även ändring av fönsterindelning och storlek kan kräva lov.

Ta alltid kontakt med miljö- och stadsbyggnadskontoret om du vill ändra byggnadens exteriör, så att bygglovsavdelningen kan avgöra om det innebär en väsentlig förändring. Skicka gärna med ett foto på befintlig fasad samt en beskrivning av hur du vill förändra den.

Kontakta bygglovsavdelningen via Danderyd kommuns e-tjänst

Det är tillåtet att utan bygglov i anslutning till en- och tvåbostadshus uppföra fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar.

För att byggnaden ska betraktas som fristående krävs i regel ett avstånd på minst 2 m till närmsta byggnad.

Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får vara max 15 kvm och taknockhöjden max 3 m räknat från markens medelnivå.

Byggnaderna ska även placeras minst 4,5 m från tomtgräns. Med grannens medgivande kan dock friggebodar placeras närmare tomtgräns. Ett skriftligt godkännande bör då inhämtas från berörda grannar. Mot gata och annan allmän platsmark ska avståndet till tomtgräns vara minst 4,5 m. 

Bygglov behövs om du vill:

 • Bygga ett helt nytt inglasat uterum
 • Glasa in under ett befintligt skärmtak
 • Glasa in en befintlig altan eller balkong

Sök bygglov

Inre ändringar så som ändring av bärande konstruktion, brandskydd, ventilation samt ändring i installationer är anmälningspliktiga.
Gör en anmälan

Bygglov och startbesked krävs för uppförande av komplementbyggnader. Komplementbyggnader ska vara ett komplement till den befintliga byggnaden på fastigheten och kan användas exempelvis som carport, garage, växthus eller förråd.

För en- och tvåbostadshus finns vissa undantag från bygglovsplikten. Friggebodar kan uppföras utan bygglov och startbesked. Mer information om friggebodar finns högre upp på denna sida.

I vissa fall är det även möjligt att på fastigheter men en- och tvåbostadshus uppföra komplementbyggnader som attefallshus. Attefallshus kräver startbesked innan de får påbörjas. Mer information om attefallsåtgärder finns högre upp å denna sida.
Sök bygglov

Det finns olika typer av ljusanordningar exempelvis strålkastare, fasadbelysning, upplysning av träd och konstverk mm. Vanlig trädgårdsbelysning på en- och tvåbostadshus kräver inte lov.

Att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning kräver bygglov om:

 • den avsedda användningen av ljusanordningen kan ha betydande inverkan på omgivningen eller
 • anordningen placeras på eller i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är kulturhistoriskt värdefullt.

Var alltid noga med att välja en ljusanordning med ljusstyrka som inte innebär en väsentlig olägenhet för grannar.

En ljusanordning med ett budskap, text eller symbol är att betrakta som en skylt. Skyltar finns i många olika utföranden exempelvis målade bokstäver, neon/diodskyltar, vepor, flaggor och bildskärmar. Skyltar kan vara placerade på byggnader såväl som vara fristående. Skyltar kräver ofta men inte alltid bygglov.

Skyltar kräver inte bygglov om nedanstående uppfylls:

 • Skylten placeras inte på eller i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är utpekat som kulturhistoriskt värdefullt.
 • Skylten är max 1,0 m2 stor
 • Skylten är en orienteringstavla och max 2,0 m2 stor
 • Skylten är avsedd för ett tillfälligt evenemang och uppsatt under högst fyra veckor
 • Skylten placeras inomhus (observera att foliering på fönster kräver bygglov)

Utöver detta kräver valreklam i samband med val, vägmärken, sjömärken och nationsflaggor exempelvis inte heller lov.
Sök bygglov

Byggnationer ska anpassas till topografin och eventuella markförändringar göras med omsorg. Förändringar av markens nivå påverkar inte bara den enskilda fastigheten utan är en del av ett större landskap. Genom att tillvara unika förhållanden, som till exempel bergsknallar, behåller fastigheten och landskapet sin specifika karaktär.

Marginella markförändringar kräver dock inte marklov. Markförändring som schaktning och uppfyllnad ske utan lov under följande villkor:

 • Markförändringen inte i någon sektion ändras mer än +/- 0,5 m mätt från befintlig marknivå (ej medelnivå).
 • Markförändringen inte innebär en nämnvärd påverkan på fastighetens avrinningsförhållanden.
 • Markförändring inte upprepas på samma del av tomten, lovfri markförändring är en engångsföreteelse.
 • Markförändringen ska pga. rasrisk ansluta till befintlig mark med lutning på max 1:3 innanför egen tomtgräns.
 • Om din tomt ligger lägre än granntomten är det lovfritt att ändra till samma marknivå som granntomten förutsatt att villkoren ovan uppfylls.

Observera att andra åtgärder i anslutning till markförändringen kan kräva lov. Det är exempel inte lovfritt att först höja marken 0,5 m för att sedan placera en 0,5 m mur ovanpå.

Sök marklov

Det krävs inte bygglov för murar och stödmurar som är max 0,5 m höga mätt från murens högsta sida.

Överstiger muren 0,5 m kräver åtgärden bygglov.

Sök bygglov

Bygglov krävs för alla nybyggnader med undantag för attefallshus och friggebod.

Permanenthus för åretruntbruk ställer krav på bl a energihushållning, tillgänglighet för rörelsehindrade och rumshöjder, läs mer om byggregler på boverkets hemsida. 

I Danderyds kommun finns detaljplaner som reglerar hur mycket och var man får bygga på fastigheten. Där står också vilket användningsområde en byggnad får ha (ex. bostad, handel, skola, industri). Bestämmelserna reglerar även byggnadens storlek, höjd, våningsantal och avstånd till tomtgräns. Det kan även finnas bestämmelser om färgsättning, hänsyn till kulturhistoriska miljöer, förändring markens nivå och förbud mot trädfällning med mera.
Sök bygglov

En padelbana för eget bruk kräver inte lov enl. mark- och miljööverdomstolen. Den får dock inte medföra betydande störningar i form av buller och belysning. Däremot om det kan innebära andra åtgärder i form av murar och markförändringar mer är +/- 50 cm kan det krävas lov. 

Bygglov krävs för att anordna, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus, med undantag för en- eller tvåbostadshus om parkeringsplatsen är uteslutande avsedd för fastighetens behov.
Sök bygglov

Vid utfarter får åtgärden av trafiksäkerhetsskäl inte överstiga 0,7 m räknat från gatans nivå. Vid utfart från tomt till gata rekommenderas fri sikt 2,5 m från gatan eller gångbanan. Vid hörntomter får höjden ej överstiga 0,7 m över gatuplanet. Detta gäller 10 m åt vardera håll från korsningen räknat. Principen är densamma som för växtlighet. På kommunens hemsida för häckar och buskage finns mer information och illustrationer som förklarar principen mer ingående.

Plank
Plank är en tät konstruktion som utan bygglov får uppföras till en höjd om max 1 m räknat från marknivån sett från den högsta sidan. Även glas- och plastkonstruktioner bedöms som täta.

Ligger planket dock i direkt anslutning till en uteplats på ett en- och tvåbostadshus görs ett undantag från den tidigare paragrafen i Plan- och bygglagen. Läs mer om det under rubriken Skyddad uteplats med mur eller plank.

Staket
Är en konstruktion med viss genomsläpplighet. Staket som uppförs till en höjd om max 1,2 m räknat från marknivån sett från den högsta sidan, samt har en genomsläpplighet på minst 30% kräver inte bygglov. Smidesstaket och Gunnebostängsel kräver inte bygglov.

Spaljé och pergola
En pergola är en gles konstruktion utan tak och väggar. En spaljé är en lätt och luftig konstruktion som i huvudsak är avsedd för växtlighet. Konstruktionen ska ha en genomsläpplighet på minst 70% för att betraktas som en bygglovsbefriad spaljé/pergola. Om du placerar pergolan så att den är förankrad i en byggnad kan du behöva bygglov om åtgärden ses som en väsentlig utvändig ändring av byggnaden. Ta kontakt med miljö- och stadsbyggnadskontoret för bedömning av lovplikt i det enskilda fallet.
Kontakta bygglovsavdelningen via Danderyd kommuns e-tjänst

En pool som är helt nedgrävd eller placerad max 0,5 m över befintlig mark kräver inte bygglov.

En liten badtunna kräver inte bygglov. Om badtunnans diameter överstiger 2,5 m eller dess vägg överstiger 1 m i höjd bör du ta kontakt med miljö- och stadsbyggnadskontoret för bedömning av lovplikt i det enskilda fallet.

Skyddsanordning/pooltak över poolen kräver inte lov om höjden är max 1,2 m. Observera att andra byggåtgärder i anslutning till poolen kan kräva lov.

Du behöver söka lov om:

 • Poolkanten på något ställe sticker upp ovan mark mer än 0,5 m - läs mer under ”Mur”.
 • Befintlig mark på något ställe ändras +/- mer än 0,5 m. Observera att det exempelvis krävs lov om marken först höjs 0,5 m och en poolkant därefter sticker upp ovan den nya marknivån.
 • Ett lovpliktigt plank/staket uppförs - läs mer under ”Plank, staket, spaljé & pergola”.
 • En bygglovspliktig altan uppförs i anslutning - läs mer under ”Altan”.

Sök bygglov

Glöm inte säkerheten när du bygger pool. Läs mer om hur du gör din pool barnsäker på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida.

MSB - Barnsäker pool

Att riva en byggnad eller en del av byggnad kräver lov. Detta gäller även komplementbyggnader som exempelvis garage och förråd.
Sök rivningslov
Från den 1 augusti 2020 gäller ny lagstiftning som kan påverka dig som ska utföra bygg- eller rivningsarbeten.
Läs mer om Bygg- och rivningsavfall

För en- och tvåbostadshus är det tillåtet att utan bygglov med mur eller plank anordna en skyddad uteplats i direkt anslutning till bostadshuset. Detta om muren eller planket är max 1,8 m högt, sträcker sig max 3,6 m från huset och placeras minst 4,5 m från tomtgräns.

Med grannens medgivande kan den skyddade uteplatsens mur eller plank placeras närmare tomtgräns. Ett skriftligt godkännande bör då inhämtas från berörda grannar. Mot gata och annan allmän platsmark ska avståndet till tomtgräns vara minst 4,5 m.

Bygglov krävs för alla typer av skyltar med undantag av nedanstående. Undantaget gäller inte inom kulturmiljöområde:

1. Skylten är högst 1 kvm stor.

2. Skylten är uppsatt under högst fyra veckor vid ett tillfälligt evenemang.
(kan vara större än 1 kvm stor).

3. Det gäller en orienteringstavla vars area är högst 2 kvm.

4. Om det gäller en skylt inomhus.

5. Om det gäller valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning.

6. Om det gäller en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande.

7. Om det gäller ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik, enligt vägmärkesförordningen (2007:90).

8. Om det gäller ett sjövägsmärke eller säkerhetsanordning för sjöfart enligt sjötrafikordningen (1986:300).
Sök bygglov

För en- och tvåbostadshus är det tillåtet att bygga skärmtak över uteplats, altan, balkong eller entré. Skärmtaken får tillsammans täcka en area om max 15 kvm och ska placeras minst 4,5 m från tomtgräns.

Med grannens medgivande kan skärmtak placeras närmare tomtgräns. Ett skriftligt godkännande bör då inhämtas från berörda grannar. Mot gata och annan allmän platsmark ska avståndet till tomtgräns vara minst 4,5 m.

Från och med den 1 augusti 2018 har en lagändring gjort det möjligt att montera solcellspaneler och solfångare utan bygglov. Detta gäller under förutsättning att solpanelerna följer byggnadens form. De får med andra ord inte resas upp i annan taklutning än befintligt tak eller vinklas ut från byggnadens fasad.

Åtgärden måste även följa gällande detaljplan. För byggnader och bebyggelseområden som särskilt kulturhistoriskt värdefulla behövs fortfarande bygglov. Bygglov krävs även i och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

För bygglovsbefriade solfångare och solcellspaneler ska följande kriterier vara uppfyllda:

 • De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
 • De ska följa byggnadens form. Solenergianläggningar får inte kräva bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.
 • De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig synpunkt.
 • De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Solenergi och solceller

Inom Danderyd gäller utökat strandskydd vid Sätra ängar, Cedergrenska parken och Rösjön.

Det är miljö- och stadsbyggnadsnämnden som prövar ansökningar om dispenser från strandskyddet.

Läs mer om strandskydd

Bygglov krävs för alla tillbyggnader med undantag av Attefallsåtgärder. 

Permanenthus för åretruntbruk ställer krav på bl a energihushållning, tillgänglighet för rörelsehindrade och rumshöjder, läs mer om byggregler på boverkets hemsida. 

I Danderyds kommun finns detaljplaner som reglerar hur mycket och var man får bygga på fastigheten. Där står också vilket användningsområde en byggnad får ha (bostad, handel, skola, industri osv.). Bestämmelserna reglerar även byggnadens storlek, höjd, våningsantal och avstånd till tomtgräns. Det kan även finnas bestämmelser om färgsättning, hänsyn till kulturhistoriska miljöer, förändring markens nivå och förbud mot trädfällning med mera.
Sök bygglovGör en Attefallsåtgärd

Tilläggsisolering kräver bygglov om byggnadens yttre ändras. Om tilläggsisoleringen läggs invändigt krävs inte bygglov.

Ta gärna kontakt med miljö- och stadsbyggnadskontoret om du vill tilläggsisolera, så att bygglovsavdelningen kan avgöra om det innebär en väsentlig förändring. Skicka gärna med ett foto på befintlig fasad samt en beskrivning av hur du vill förändra den.

En trans­formator­station/ nätstation har vanligtvis som syfte att försörja en grupp av bostads­hus, kontor eller handels­lokaler med el. Det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra en transformatorstation.
Sök bygglov

Innan du fäller ett träd är det viktigt att du försäkrar dig om att trädet står på din fastighet så att du inte av misstag fäller någon annans träd. I planbestämmelserna kan du läsa vad som gäller för just din fastighet.
Detaljplaner
Skulle din fastighet omfattas av en planbestämmelse att träd ska bevaras då får du inte fälla träden utan tillstånd från Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Marklov behöver då sökas för att åtgärden ska prövas. Notera att du måste ha fått ett startbesked innan du fäller ett träd. Fäller du träd utan lov och startbesked kan krav på återplantering förekomma.
Läs mer om Trädfällning

Bygglov krävs för att ställa upp container eller uppföra ett upplag.
På ett upplag kan olika material och föremål förvaras. Det kan till exempel vara avfall, sten och krossmaterial, bränsle, skrot, däck, bilar, båtar, husvagnar, släpvagnar, byggnadsmaterial och varor.
Sök bygglov

Du kan behöva tillstånd för vattenverksamhet för åtgärder i vatten. Muddring och byggande av brygga är exempel på arbeten som räknas som vattenverksamhet.

Arbeten i vatten – Danderyds kommun

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-07-05