Mörby centrum

Mörby centrum utvecklas gemensamt av flera aktörer. Kommunen förnyar torg- och parkytorna och bygger om intilliggande gator. Skandia Fastigheter utvecklar centrumanläggningen och JM bygger nya bostäder utmed Golfbanevägen.

Se större version av illustrationen

Gångstråk mellan norr och söder

Norra och södra delen av Mörby centrum-området är nu sammankopplat genom ett gångstråk via parkområdet mellan Golfvägen och Golfbanevägen. Här finns en park med nya träd och buskar, gångstråk och utegym. 

Nya torgbyggnader

På den norra torgytan (Mörbyplan) finns möjlighet för nya byggnader för kultur, handel och en mindre paviljong, där servering och kioskverksamhet kan inrymmas.

Läs mer om den norra etappen: Mörbyplan och Mörbyleden nästa steg i utvecklingen

Ombyggnad av centrumanläggningen

Skandia Fastigheters ombyggnad av den äldsta delen av centrumanläggningen pågår och är till stor del färdigställd. Utmed E18 har byggnaden delvis fått en helt ny fasad. Fasadbytet på norra sidan, längs med Mörbyleden, startade i mars 2023.

Det gamla posthuset och det äldre parkeringsdäcket har rivits. Utbyggnad av det nya lastintaget, som ska ersätta nuvarande lastintag i norr pågår. Skandia Fastigheter ska anlägga en ny trappa som knyter samman Golfvägen med de båda torgen i norr och söder. Ombyggnad av lokalerna utmed Golfvägen pågår.

Skandia Fastigheter har möjlighet, enligt gällande detaljplan, att bygga till centrumanläggningen västerut vid entrén till tunnelbanan mot busstorget. En större utbyggnad kan också ske norrut, på andra sidan Mörbyleden. Skandia Fastigheters utbyggnad av den nya entrén vid tunnelbanan behöver till stor del vara färdigställd innan kommunen har möjlighet att iordningställa de intilliggande torgytorna.

Skandia Fastigheter har ett digitalt nyhetsbrev om projektet och löpande information på sin webbplats:

Projektinformation ombyggnad centrumanläggningen

Ytterligare nya bostäder utmed Golfbanevägen

Längs med Golfbanevägen 3-7 har vägen behövt höjdanpassas med intilliggande mark och nya bostadshus.

Utmed Golfbanevägen 3-7 blev bostadshusen klara 2020. Byggföretaget JM ska uppföra ytterligare ett bostadshus norr om dem. Tidplanen för det nya bostadshuset är ännu inte bestämd.

Ombyggnad av Golfvägen

Skandia Fastigheter påbörjade i november 2022 markarbeten i Golfvägen på sträckan från det södra torget till Åhlénsentrén, vilket begränsat framkomligheten för privatpersoner.

Golfvägen anpassas i höjd till intilliggande torg- och parkytor och ledningsnätet för vatten och avlopp förnyas. Golfvägen började successivt öppnas upp för fordonstrafik under våren 2023, men ombyggnationen fortsätter 2023 och 2024.

Enligt gällande detaljplan ska gatan bli ett så kallat gångfartsområde. Det betyder att alla trafikanter samsas på samma yta och fordon inte får framföras i högre hastighet än gångfart.

Svenska kraftnät borrar en tunnel för regional elförsörjning under Mörby Centrum

Svenska kraftnät borrar en 13,4 km lång tunnel för elkablar från Danderyd, under Stockholm, till Hammarby Sjöstad. En del av tunneln borras under Mörby Centrum. Strax söder om centrum byggs ett ventilationsschakt för tunneln. Anneberg-Skanstull Tunnel är ett av drygt femtio projekt för att elförsörjningen ska fungera, flera av dem i samverkan med Vattenfall och Ellevio.

Begränsad tillgänglighet på Södra parkeringen

Med anledning av Svenska Kraftnäts arbete kommer delar av Södra parkeringen i anslutning till Mörby Centrum från och med 9 januari 2023 att vara avstängd. Avstängningen beror på att Svenska Kraftnät behöver ytan som etableringsplats. Avstängningen kommer preliminärt att pågå till 2025.

Mer information om projektet Stockholm Ström

Svenska kraftnät har tagit fram en film som ger en inblick i det arbete som sker i tunneln. Se filmen

Hemsida

Facebook

Du kan också kontakta dem via e-post: anneberg@svk.se
Projektets störningsjour, bemannad dygnet runt telefon: 010-475 81 50.

Gällande detaljplaner för Mörby centrum 

http://kartor.danderyd.se/detaljplaner/Plankartor/D262.pdf

http://kartor.danderyd.se/detaljplaner/Plankartor/D257.pdf

Uppdaterad: 2024-04-04

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.