Mörby centrum

Mörby centrum utvecklas gemensamt av flera aktörer. Skandia Fastigheter utvecklar centrumanläggningen och JM bygger nya bostäder utmed Golfbanevägen. Kommunen förnyar torg- och parkytorna och bygger om intilliggande gator.

Högupplöst bild av illustration av utveckling kring Mörby centrum

Ny-, om- och tillbyggnad av Mörby centrum

Om- och tillbyggnad av centrumanläggningen pågår och utmed E18 får byggnaden en helt ny fasad. På sikt ska det nya parkeringshuset öster om E18 kompletteras med en gångbro till köpcentrumet. Det gamla posthuset och det äldre parkeringsdäcket ska rivas för att möjliggöra för större torgytor i anslutning till centrumanläggningen. Skandia Fastigheter planerar också för en utbyggnad av centrumanläggningen norrut där det tidigare låg en bensinstation.

Skandias utbyggnad behöver till stor del vara färdigställd innan kommunen har möjlighet att iordningställa de intilliggande torgytorna och utföra den ombyggnad av gatorna som planeras. Skandia Fastigheter har ett digitalt nyhetsbrev om projektet och löpande information på sin webbplats:

http://www.danderydsc.se/Om-Danderyds-Centrum

Upprustning av park- och torgytor

När det äldre parkeringshuset, rampen för lastinfart och det gamla posthuset har rivits kan torgytorna byggas ut och då skapas möjlighet att koppla samman de två torgen genom ett gångstråk via parkområdet mellan Golfvägen och Golfbanevägen.

Kommunen har påbörjat projektering av torg- och parkytor i anslutning till centrumbyggnaden. 

Ombyggnad av Golfbanevägen

Golfbanevägen byggs om utmed den del som ligger intill JM:s bostadsprojekt Condor. Anledningen är att gatan behöver höjdanpassas till intilliggande mark och nya byggnader. Arbetena utförs under sommaren/hösten 2020. Restarande delar av gatan kommer att byggas om vid senare tillfälle.

Detaljerad information om ombyggnaden av Golfbanevägen:

Golfbanevägen: Vi höjdanpassar gatan

Bostäder utmed Golfbanevägen

Utmed Golfbanevägen bygger JM tre nya bostadshus med 108 lägenheter. Inflyttning beräknas ske under slutet av 2020.  På JM:s webbplats om projektet Condor kan du läsa mer om de nya bostäderna.

Intill JM:s projekt har Skandia Fastigheter möjlighet att uppföra ytterligare ett bostadshus. Tidplanen för detta projekt är ännu inte bestämd.

Om bostadsprojektet Condor på JM:s webbplats:

https://www.jm.se/stockholm-lan/danderyd-kommun/danderyds-centrum/condor

Har du frågor och synpunkter på JM:s byggprojekt?

Mejla JM på

condor@jm.se

Ombyggnad av Golfvägen

Skandia Fastigheter planerar för en ombyggnad av Golfvägen under 2020. Enligt gällande detaljplan ska gatan bli ett så kallat gångfartsområde där alla trafikanter samsas på samma yta och där inga fordon får framföras i högre hastighet än gångfart. Golfvägen behöver anpassas i höjd till intilliggande torg- och parkytor och ledningsnätet för vatten och avlopp behöver förnyas.

Nya torgbyggnader

På det norra torget kan en ny byggnad för kultur och handel uppföras. Här har också Skandia Fastigheter planer på att bygga en mindre paviljong, där servering och kioskverksamhet kan inrymmas. Det är osäkert när dessa byggnader kommer att uppföras.

Svenska kraftnät borrar en tunnel för elkablar under Mörby Centrum

Svenska kraftnät borrar en 13,4 km lång tunnel för elkablar från Danderyd, under Stockholm, till Hammarby Sjöstad. En del av tunneln borras under Mörby Centrum. Strax söder om centrum kommer ett ventilationsschakt för tunneln att byggas. Det sker tidigast 2021. Anneberg-Skanstull Tunnel är ett av drygt femtio projekt för att elförsörjningen ska fungera, flera av dem i samverkan med Vattenfall och Ellevio.

Läs om projektet Stockholm Ström på Svenska kraftnäts webb eller Facebooksida:

https://www.svk.se/anneberg-skanstull

Facebook @annebergskanstull

Du kan också kontakta dem via:

Mejl:

anneberg@svk.se

Projektets störningsjour, bemannad dygnet runt
telefon: 010-475 81 50

Detaljplanearbete för ny Kevingeskola

Det pågår ett detaljplanearbete för att ersätta den befintliga Kevingeskolan med en ny skola och att anlägga en fullstor idrottshall i anslutning till skolan.

Läs mer om detaljplanearbetet för ny Kevingeskola

Ny Kevingeskola

Detaljplanearbete för nya bostäder och handel

Det pågår ett detaljplanearbete för att möjliggöra nya bostäder och handel inom kvarteren Vågen och Svärdet i anslutning till Mörby centrum.

Läs mer om detaljplanearbetet för nya bostäder och handel

Kvarteren Vågen och Svärdet

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.