Mörby centrum

Mörby centrum utvecklas gemensamt av flera aktörer. Skandia Fastigheter utvecklar centrumanläggningen och JM bygger nya bostäder utmed Golfbanevägen. Kommunen förnyar torg- och parkytorna och bygger om intilliggande gator.

Högupplöst bild av illustration av utveckling kring Mörby centrum

Ny-, om- och tillbyggnad av Mörby centrum

Om- och tillbyggnad av centrumanläggningen pågår och utmed E18 får byggnaden en helt ny fasad. På sikt ska det nya parkeringshuset öster om E18 kompletteras med en gångbro till köpcentrumet. Det gamla posthuset och det äldre parkeringsdäcket ska rivas för att möjliggöra för större torgytor i anslutning till centrumanläggningen. Skandia Fastigheter planerar också för en utbyggnad av centrumanläggningen norrut där det tidigare låg en bensinstation.

Skandias utbyggnad behöver till stor del vara färdigställd innan kommunen har möjlighet att iordningställa de intilliggande torgytorna och utföra den ombyggnad av gatorna som planeras. Skandia Fastigheter har ett digitalt nyhetsbrev om projektet och löpande information på sin webbplats:

http://www.danderydsc.se/Om-Danderyds-Centrum

Upprustning av park och utbyggt torg

När det äldre parkeringshuset, rampen för lastinfart och det gamla posthuset har rivits kan torgytorna byggas ut och då skapas möjlighet att koppla samman de två torgen genom ett gångstråk via parkområdet mellan Golfvägen och Golfbanevägen.

Här blir det en park med nya träd och buskar. Här anläggas också flera nya gångstråk tillsammans med ett nytt utegym. Entreprenadarbetet startar våren 2022 och parken beräknas därefter stå helt klar våren 2023.

Mörby centrum: Vi rustar upp parken

Ombyggnad av Golfbanevägen

Längs med Golfbanevägen 3-7 behöver gatan höjdanpassas till intilliggande mark och nya byggnader (tidigare JM:s bostadsprojekt Condor). De arbeten som pågår ska vara klara i december 2021. Resterande delar av gatan kommer att byggas om vid senare tillfälle.

Ytterligare nya bostäder utmed Golfbanevägen

Utmed Golfbanevägen 3-7 har JM byggt tre nya bostadshus med 108 lägenheter där inflyttningen skedde i slutet av 2020. JM ska nu uppföra ytterligare ett bostadshus norr om dessa. Rivningen av det gamla parkeringsdäcket där bostadshuset delvis ska stå ska vara helt rivet i december 2021. Tidplanen för det nya bostadshuset är ännu inte bestämd.

Ombyggnad av Golfvägen

Skandia Fastigheter planerar för en ombyggnad av Golfvägen. Enligt gällande detaljplan ska gatan bli ett så kallat gångfartsområde där alla trafikanter samsas på samma yta och där inga fordon får framföras i högre hastighet än gångfart. Golfvägen behöver anpassas i höjd till intilliggande torg- och parkytor och ledningsnätet för vatten och avlopp behöver förnyas.

Nya torgbyggnader

På det norra torget kan en ny byggnad för kultur och handel uppföras. Här har också Skandia Fastigheter planer på att bygga en mindre paviljong, där servering och kioskverksamhet kan inrymmas. Det är osäkert när dessa byggnader kommer att uppföras.

Svenska kraftnät borrar en tunnel för elkablar under Mörby Centrum

Svenska kraftnät borrar en 13,4 km lång tunnel för elkablar från Danderyd, under Stockholm, till Hammarby Sjöstad. En del av tunneln borras under Mörby Centrum. Strax söder om centrum kommer ett ventilationsschakt för tunneln att byggas. Det sker tidigast 2021. Anneberg-Skanstull Tunnel är ett av drygt femtio projekt för att elförsörjningen ska fungera, flera av dem i samverkan med Vattenfall och Ellevio.

Läs om projektet Stockholm Ström på Svenska kraftnäts webb eller Facebooksida:

https://www.svk.se/anneberg-skanstull

Facebook @annebergskanstull

Du kan också kontakta dem via:

Mejl:

anneberg@svk.se

Projektets störningsjour, bemannad dygnet runt
telefon: 010-475 81 50

Detaljplanearbete för ny Kevingeskola

Det pågår ett detaljplanearbete för att ersätta den befintliga Kevingeskolan med en ny skola och att anlägga en fullstor idrottshall i anslutning till skolan.

Läs mer om detaljplanearbetet för ny Kevingeskola

Ny Kevingeskola

Detaljplanearbete för nya bostäder och handel

Det pågår ett detaljplanearbete för att möjliggöra nya bostäder och handel inom kvarteren Vågen och Svärdet i anslutning till Mörby centrum.

Läs mer om detaljplanearbetet för nya bostäder och handel

Kvarteren Vågen och Svärdet 

Gällande detaljplaner för Mörby centrum 

http://kartor.danderyd.se/detaljplaner/Plankartor/D262.pdf

http://kartor.danderyd.se/detaljplaner/Plankartor/D257.pdf

Uppdaterad: 2021-10-05

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.