Mörby centrum

Mörby centrum utvecklas gemensamt av flera aktörer. Skandia Fastigheter utvecklar centrumanläggningen och JM bygger nya bostäder utmed Golfbanevägen. Kommunen förnyar torg- och parkytorna och bygger om intilliggande gator.

Se större version av illustrationen

Upprustning av park och utbyggda torg

När torgytorna byggs ut kopplas det norra och södra torgen samman genom ett gångstråk via parkområdet mellan Golfvägen och Golfbanevägen. Här blir det en park med nya träd och buskar, gångstråk och utegym. Entreprenadarbetet startade våren 2022 och parken beräknas stå klar våren 2023.

Läs mer på projektets webbplats:

Mörby centrum: Vi rustar upp parken

Ombyggnad av centrumanläggningen

Ombyggnad av den äldsta delen av centrumanläggningen pågår och är till stor del färdigställd. Utmed E18 har byggnaden fått en helt ny fasad. Det gamla posthuset och det äldre parkeringsdäcket har rivits.

Utbyggnad av det nya lastintaget, som ska ersätta nuvarande lastintag vid norra torget pågår. Nuvarande lastintag kommer sedan att rivas, liksom den gamla panncentralen. Skandia Fastigheter kommer därefter anlägga en ny trappa som knyter samman Golfvägen med de båda torgen i norr och söder. Ombyggnad av lokalerna utmed Golfvägen pågår.

Skandia Fastigheter har möjlighet, enligt gällande detaljplan, att bygga till centrumanläggningen västerut vid entrén till tunnelbanan. En större utbyggnad kan också ske norrut, på andra sidan Mörbyleden. Skandia Fastigheters utbyggnad av den nya entrén vid tunnelbanan behöver till stor del vara färdigställd innan kommunen har möjlighet att iordningställa de intilliggande torgytorna.

Skandia Fastigheter har ett digitalt nyhetsbrev om projektet och löpande information på sin webbplats:

http://www.danderydsc.se/Om-Danderyds-Centrum

Ombyggnad av Golfbanevägen

Längs med Golfbanevägen 3-7 har vägen behövt höjdanpassas med intilliggande mark och nya bostadshus. Detta arbete är delvis klart.

Ytterligare nya bostäder utmed Golfbanevägen

Utmed Golfbanevägen 3-7 blev bostadshusen klara 2020. Byggföretaget JM ska uppföra ytterligare ett bostadshus norr om dem. Tidplanen för det nya bostadshuset är ännu inte bestämd.

Ombyggnad av Golfvägen

Skandia Fastigheter kommer under november 2022 att påbörja markarbeten i Golfvägen på sträckan från Södra torget till Åhlénsentrén med begränsad framkomlighet för privatpersoner. Enligt gällande detaljplan ska gatan bli ett så kallat gångfartsområde där alla trafikanter samsas på samma yta och där inga fordon får framföras i högre hastighet än gångfart. Golfvägen behöver anpassas i höjd till intilliggande torg- och parkytor och ledningsnätet för vatten och avlopp behöver förnyas.

Nya torgbyggnader

På det norra torget finns möjlighet för nya byggnader för kultur, handel och en mindre paviljong, där servering och kioskverksamhet kan inrymmas. Det är osäkert när dessa byggnader kan uppföras.

Svenska kraftnät borrar en tunnel för regional elförsörjning under Mörby Centrum

Svenska kraftnät borrar en 13,4 km lång tunnel för elkablar från Danderyd, under Stockholm, till Hammarby Sjöstad. En del av tunneln borras under Mörby Centrum. Strax söder om centrum kommer ett ventilationsschakt för tunneln att byggas. Anneberg-Skanstull Tunnel är ett av drygt femtio projekt för att elförsörjningen ska fungera, flera av dem i samverkan med Vattenfall och Ellevio.

Svenska kraftnät har tagit fram en film som ger en inblick i det arbete som sker i tunneln.

Läs om projektet Stockholm Ström på Svenska kraftnäts hemsida eller Facebook.

Du kan också kontakta dem via e-post:

anneberg@svk.se

Projektets störningsjour, bemannad dygnet runt telefon: 010-475 81 50

Gällande detaljplaner för Mörby centrum 

http://kartor.danderyd.se/detaljplaner/Plankartor/D262.pdf

http://kartor.danderyd.se/detaljplaner/Plankartor/D257.pdf

Uppdaterad: 2022-11-07

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.