Bygg- och rivningsavfall

Fasta inventarier som till exempel en kamin, ett element eller material av gips, sten och betong betraktas som bygg- och rivningsavfall.

Återbruka bygg- och rivningsavfall

För mycket material från rivningar och renoveringar idag blir just avfall fast det hade kunnat återanvändas istället. Funderar du på att använda dig av begagnade byggmaterial i ett projekt? Eller har du kanske äldre byggprodukter i ditt hem som du vill veta mer om vad de innehåller innan du lämnar dem till återbruk? I så fall vill vi tipsa om Byggåterbruksguiden som tagits fram av Avfall Sverige och IVL.

Byggåterbruksguiden

Här kan du lämna ditt bygg- och rivningsavfall

Som privatperson kan du lämna sorterat bygg- och rivningsavfall utan kostnad till SÖRABs återvinningscentraler. Använder du en företagsbil men lämnar avfall som en privatperson kan du göra en föranmälan till SÖRAB för att undvika automatisk fakturering. Om du låter ett företag köra ditt avfall behöver företaget betala för avfallet i enlighet med SÖRABs prislista. 

En del bygg- och rivningsavfall kan du även lämna till den mobila återvinningscentralen. Notera att det ska dock vara "bärbart avfall" på grund av kapacitetsbrist.

SÖRABs återvinningscentraler

Hemmahämtning för hushållen 

Från och med 1 januari 2023 är bygg- och rivningsavfall ett kommunalt avfall om avfallet uppstår då du själv producerar det i ditt hushåll (har du anlitat någon för renovering anlitar du istället valfri entreprenör ute på marknaden). Du kan då, mot en avgift, beställa hämtning i antingen storsäck eller container av kommunens kundtjänst för avfall. Avfallet som hämtas är:

  • Plast
  • Mineraler (som består av betong, tegel, klinker, keramik, sten)
  • Trä
  • Metall
  • Glas
  • Gips

Meddela kundtjänst vilken/vilka fraktioner du önskar beställa hämtning av. 

Vad kostar det?

Budning av bygg- och rivningsavfall i storsäck – taxa 2024

Inköpspris per storsäck: 148 kr
Utkörning av säckar per tillfälle: 354 kr
Hämtning per säck: 738 kr

Storsäcken ska placeras på en plats inom fastigheten i samråd med avfallshämtaren.

Budning av bygg- och rivningsavfall i container

Behållare Volym Hyra per dygn Utställning inklusive hämtning
Container 10 kubikmeter 59 3 245 kr
Container 15 kubikmeter 83 3 835 kr
Container 20 kubikmeter 94 4 720 kr

Tänk på att om container inte kan placeras på den egna fastigheten ska fastighetsinnehavaren ombesörja och bekosta polistillstånd för placering av container på allmän mark.

Särskilda regler för placering gäller för Tranholmen och Stora Skraggen.

Lagstiftning om utsortering

Enligt avfallsförordningen (SFS 2020:614) ska avfall som produceras vid bygg- och rivningsarbete sorteras ut i minst sex fraktioner; trä, mineraler (som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten), metall, glas, plast och gips. Utsorteringen ska ske på den plats där avfallet uppstår och avfallsfraktionerna ska förvaras skilt från varandra och från annat avfall. Syftet är att öka möjligheterna till återanvändning och materialåtervinning.

Undantag och dispens

Det finns vissa undantag från kravet på utsortering. Det gäller exempelvis sammanfogade konstruktioner och förorenade avfallsslag. Om du inte omfattas av de generella undantagen, men ändå bedömer att det inte är möjligt att sortera ut ditt bygg- och rivningsavfall enligt de nya bestämmelserna, kan du ansöka om dispens. Det gör du hos miljö- och stadsbyggnadskontoret. Tänk på att söka dispens i god tid. Mer information om undantag, samt om vilka faktorer som väger tungt för dispens, hittar du i Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall.

Ansökan dispens sortering bygg- och rivningsavfall

Farligt avfall

Från den 1 augusti 2020 började även en utökad anteckningsskyldighet gälla för alla verksamheter som hanterar farligt avfall. Detta inkluderar även bygg- och rivningsarbeten. Den nya lagstiftningen innebär bland annat att antecknade uppgifter om det farliga avfallet ska börja rapporteras in till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Kontaktinformation

Kommunens kundtjänst för avfall

E-postadress: avfall@danderyd.se

Telefon: 08-408 080 70

Öppettider: helgfria vardagar 08–16 samt dag före helgdag 08–14

Uppdaterad: 2024-06-18