Avgifter och regelverk

Den 20 november 2023 beslutade kommunfullmäktige att höja nuvarande taxan för vatten och avlopp med 16 procent. Även konstruktionen för VA-taxan kommer ändras vilket beslutades av kommunfullmäktige 2023-12-04. Ändringarna kommer gälla från och med 1 januari 2024.

En kvinna med blont hår och grå t-shirt dricker ur ett glas med vatten. Man ser bara halva hennes ansikte.Höjningen inte unik för Danderyd

Många kommuner är i samma situation och har motsvarande behov av investeringar. Vatten och avlopp fungerar bra idag och behöver underhållas och utvecklas för att fungera bra även i framtiden.

Bakom höjningen ligger bland annat ökade kostnader för drift och underhåll samt stora, nödvändiga investeringar inom vatten och avlopp.

Vi behöver också anpassa verksamheten för att leva upp till nya, tuffare miljökrav. Många av de äldre rören och anläggningarna behöver bytas ut eller renoveras inom de närmaste tio åren. 

VA-taxan är den avgift alla fastighetsägare måste betala för att få använda kommunalt vatten och avlopp. Taxan fastställs av Danderyds kommuns fullmäktige.
Intäkterna som kommunen får in via VA-taxan ska täcka kostnaderna för byggnation och drift av det kommunala VA-nätet. VA-verksamheten är inte skattefinansierad.

VA-taxan förändras för rättvisare fördelning

Den nya taxan stödjer sig på förslaget från branschorganisationen Svenskt Vatten som utgår från den så kallade nyttoprincipen där fastighetsägaren betalar för den nytta den får av anslutningen till VA samt den lagpraxis som finns på området.

Enligt den principen ska avgifterna fördelas så rättvist som möjligt mellan olika typer av fastigheter. 

Här kan du läsa mer om VA-taxan 2024

Vad är en anläggningsavgift?

Anläggningsavgift är en engångsavgift som du, som fastighetsägare, betalar när din fastighet ansluts till kommunala vattentjänster. Om- och tillbyggnad på redan ansluten fastighet är också avgiftsgrundande.

Vad är en brukningsavgift?

Brukningsavgift är den löpande avgift du betalar för de vatten- och avloppstjänster du har tillgång till. Avgiften är uppdelad i tre fasta avgifter och en rörlig avgift. De fasta avgifterna är:

  • Grundavgift

    Är till för att finansiera administrativa kostnader samt underhåll för en förbindelsepunkt per fastighet (förbindelsepunkt är den punkt där fastighetens ledningar kopplas till det kommunala VA-nätet).
  • Mätaravgift

    Ska avspegla den nytta fastigheten får tillgång till genom anslutningen. Mätarens kapacitet avgör hur mycket vatten som kan levereras till fastigheten. Mätaravgift ska täcka kostnaderna för administration, byten och avläsningar av vattenmätaren, kostnad för själva mätaren samt planering för framtida behov.
  • Tomtyteavgift

    Är till för att täcka kostnaderna som uppstår för drift och reinvestering av ledningar samt omhändertagande av dagvatten. Avgiften är relaterad till tomtytan då denna avspeglar hur långa ledningar som behövs för att försörja en en fastighet med vatten och avlopp.

Den rörliga avgiften grundas på din vattenförbrukning (kr/m3 levererat vatten inkl. moms)

Fullständig information om anläggnings- och brukningsavgifter hittar du i vår VA-taxa 2023. Det finns även en prislista för avgifter som inte ingår i taxeföreskrifterna tex. sprinklers, vattenkiosk, olovlig hantering av servisventil mm.

Här hittar du VA-taxa 2023

Här hittar du VA-taxa 2024

Prislista för VA (ej VA-taxa)

Kontakta Solör Bioenergi kundtjänst

I Danderyd sköter kommunens entreprenör Solör Bioenergi abonnemang och fakturering av vatten- och avloppstjänster samt svarar på frågor om VA-taxan.

Vid frågor om din faktura kontaktar du Solör.

Ska du flytta?

Om du ska flytta eller av annan anledning vill förändra ditt VA-abonnemang är det viktigt att detta rapporteras till Solör Bioenergi kundtjänst. Du kan göra det via vår e-tjänst för ägarbyte eller genom att fylla i och skicka in blanketten som du hittar nedan.

Vattenmätaren ska läsas av på tillträdesdagen.

Har du frågor om ditt abonnemang eller din vattenräkning kontakta Solör Bioenergi kundtjänst:

Solör Bioenergi är kommunens entreprenör för kundtjänst och fakturering. Det är Danderyds kommun som beslutar om vilken taxa som ska gälla i kommunen.

Telefon 08-568 912 90

kundtjanstdanderyd@solorbioenergi.com

För öppettider till kundtjänst:

Webbplats Solör Bioenergi - Danderyds kommun

Fakturamottagare

Enligt Vattentjänstlagen är det fastighetsägaren som är betalningsskyldig för VA-tjänster. Hyresgäster kan inte stå som fakturamottagare då vi inte har något avtal med eller fordran på dem. Om fastigheten är uthyrd får därmed fastighetsägaren själv debitera hyresgästen.

Regelverk

Lagen som styr kommunal VA-verksamhet kallas vattentjänstlagen (Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster). Där finns regler om när det skall anläggas kommunalt VA, hur den skall användas och hur man skall finansiera VA-anläggningen.

Grunden är att om det behövs större VA-anläggningar så bygger och förvaltar kommunen dessa. Fastigheterna som har nytta av anläggningen är i sin tur skyldiga att finansiera det hela via en taxa som kommunen beslutar om. I lagen finns regler för hur kommunens VA-taxa får se ut.

Eftersom medfinansiering är tvingande så är även reglerna för vem som skall vara med och finansiera anläggningen och kostnadsfördelning hårt reglerad i lagstiftningen. Trots det kan taxan se olika ut i olika kommuner så länge taxan är ”skälig och rättvis”.

Kommunen har också rätt att besluta om allmänna bestämmelser för brukandet av vatten och avloppsanläggningen, förkortat ABVA. Reglerna i denna måste följa vattentjänstlagen.

ABVA - Allmänna bestämmelser för användandet av VA

Om någon fastighetsägare anser att kommunen har tagit något beslut som bryter mot gällande lagstiftning så kan beslutet överklagas till Mark- och miljödomstolen.

 

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2024-03-18

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.