Kontaktperson

Att vara kontaktperson innebär att du regelbundet träffar ett barn, ungdom eller vuxen och är ett vuxet stöd i vardagen.

Människor umgås i lägenhet

Varför kan man behöva en kontaktperson?

Det kan finnas flera orsaker till att ett barn eller en ungdom får stöd i form av en kontaktperson. Det kan handla om att det sociala nätverket är för glest, föräldrarna behöver avlastning, barnet eller ungdomen behöver ytterligare vuxenkontakter eller föräldrarna kanske har problem i form av missbruk eller psykisk instabilitet.

För en vuxen person kan det handla om att den vuxne kan behöva hjälp för att bryta isoleringen och fungera bättre i vardagen eller har svårigheter med att organisera sitt sociala liv och blir därför lätt passiviserad. Svårigheterna kan bero på psykisk funktionsnedsättning, missbruk eller annan social problematik.

Att bli kontaktperson

Du som vill bli kontaktperson ska vara en mogen vuxen med en stabil livssituation och ha ett stort intresse för människor. Vi värdesätter att kontaktpersonerna har en skiftande bakgrund och olika erfarenheter vilket ger oss ett stort urval av kontaktpersoner som kan matchas mot de barn, ungdomar eller vuxna som behöver stöd. Som kontaktperson behöver du ingen speciell utbildning, hos oss får du löpande stöd och handledning under uppdragets gång.

Det är socialsekreterare på socialförvaltningens avdelning för barn och unga alternativt socialsekreteraren på socialförvaltningens vuxenavdelning i Danderyds kommun som bedömer att stödet av en kontaktperson kan vara till hjälp. Socialsekreteraren gör först en utredning enligt socialtjänstlagen om behovet av kontaktperson.

Intresserad?

Om du är intresserad av att få ovanstående uppdrag i Danderyd vänder du dig till socialförvaltningens kontakt- och familjehemssekreterare som ansvarar för kontaktpersoner både till barn och ungdomar och vuxna.

För att få ett uppdrag som kontaktperson måste socialförvaltningen göra en utredning av dig. Utredningen omfattas av registerutdrag från polis och socialtjänst, intervju och referenstagning.

Stöd och handledning

Kontaktpersonen samarbetar under uppdraget med barnets eller den vuxnes handläggare på socialförvaltningen och har tillgång till stöd och handledning av kontakt- och familjehemssekreteraren.

Ersättning

Man får både ett arvode och en omkostnadsersättning. Arvodet är lön för det uppdrag du utför. Arvodet beskattas som inkomst, det är sjukpennings- och pensionsgrundande men berättigar inte till tjänstepension. Uppdraget berättigar heller inte till a-kassa, semesterlön eller semesterersättning. Den person som har ett sådant uppdrag är uppdragstagare åt socialnämnden och man är således inte anställd. Omkostnadsersättningen ska täcka de merkostnader som den nya familjemedlemmen medför. Danderyds kommun följer SKR:s rekommendationer om ersättning till jour- och familjehem.

Om ersättning: Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Sekretess

Enligt lag måste du följa sekretesslagen. Detta innebär att du har tystnadsplikt när det gäller de uppgifter som du får ta del av för att kunna fullfölja ditt uppdrag som kontaktperson.

Vi kräver av dig att du handskas med dessa uppgifter på ett varligt sätt så att den enskilde och dess familj inte skadas.

Önskar du stöd av en kontaktperson?

Det är socialsekreteraren på socialförvaltningens avdelning för barn och unga som bedömer att stödet kan vara till hjälp för barnet och dess familj. Socialsekreteraren gör först en utredning enligt socialtjänstlagen om barnets behov.

Kontaktinformation

Socialförvaltningen

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax 08-568 911 04

Kontakta oss via telefon, e-tjänst eller besök

Anmäl ditt besök i Kontaktcenter plan 5, Mörby centrum. Entrén är på butiksplan 4, ingång mellan Må bra och Apoteket (entré F).

Uppdaterad: 2024-03-26