Tillstånd för schakt och trafikanordning

Schakttillstånd och tillstånd för upprättande av trafikanordningsplan i Danderyds kommun söker du via en e-tjänst som heter ISY Case.

Är du ny användare? Både den som bereder ärendet och den som söker tillstånd (ansökande bolag) måste registrera sig för att få tillgång till e-tjänsten.

Registrering för tillgång till e-tjänsten

Alla ansökningar sker via ISY Case. Detta innebär att alla ansökningar sker enbart via e-tjänst. Inga pappershandlingar kommer att behandlas.

Enligt våra handläggningsrutiner måste varje schaktärende gå via en av ledningsägarnas projektledare för att kunna godkännas.

Så här fungerar det efter att en ledningsägare eller entreprenör skapat ett ärende i ISY Case:

  1. Den som bereder ett ärende och är redo att ändra ärendets status för "inkommet" till "ansökan" ska innan ärendet byter status, lägga över ärendet till ansvarig projektledare hos ledningsägaren.
  2. Ledningsägarnas projektledare tilldelar ärendet till ledningsägarens entreprenör innan ett godkännande kan ske. Även entreprenören måste vara registerad användare i ISY Case (ofta är entreprenören även beredare).
  3. När ledningsägarens projektledare har tilldelat ärendet till sin fullmaktsgivne entreprenör, kommuniceras ärendet med entreprenören fram till slutbesiktning.
  4. Om ledningsägaren behöver involveras under projektets gång, lägger Danderyds kommun en kommentar i systemet och tilldelar kommentaren till ledningsägarens projektledare. Projektledaren får ett e-postmeddelande om att gå in i ärendet och läsa meddelandet i systemets logg och eventuellt vidta åtgärd.
  5. För att återföra projektet till sin entreprenör måste projektledaren ändra namnet i fältet beredare/projektledare till den fullmaktsgivne personen hos entreprenören i en rullista i ärendet. Därefter sker kommunikation återigen med entreprenören.
  6. Vid frånvaro kan ett projekt flyttas över till en annan fullmaktsgiven person. Under pågående trafikanorgningsplaner sker kommunikationen med den utmärkningsansvarige som är registrerad i ansökan, men beredare kan skapa ärendet.

Viktigt att veta

Verksamheter som ansöker om schakttillstånd och trafikanordningsplaner i Danderyds kommun godkänner de anvisningar och riktlinjer för schaktarbeten som finns i kommunens tekniska handbok.

I den beskrivs också vilka krav som ställs på informationsspridning i samband med schaktarbeten och andra störningar.

Teknisk handbok allmän platsmark 2023

Lathund: Så ska ni informera enligt Teknisk handbok

Avgifter

Trafikanordningsplan (TA-plan)

Ansökningsavgift för företag 1500kr

Ansökningsavgift för privat fastighetsägare 500kr

Inkommen och avslagen ansökan 300 kr

Generell TA-plan, 1 år (Endast upphandlad ramavtalsentreprenör, max 5 TA-planer) 5000kr

Schakttillstånd

Ansökningsavgift för företag 1500kr

Ansökningsavgift för privat fastighetsägare 500kr

Inkommen och avslagen ansökan 300kr

Ovan angivna avgifter är exklusive moms.

Viten

De vitesbelopp som gäller vid grävning/schaktning i gator och vägar eller annan kommunal mark och för trafikanordningsplaner hittar du under följande länk:

Vitesbelopp i schakttillstånd och trafikanordningsplaner

Ledningar i marken

Innan ett gräv- eller borrarbete ska genomföras är det viktigt att ta reda på om det finns ledningar i marken.

Ledningar i Danderyds kommun

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2023-12-19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.