Om god man och förvaltare

En god man eller en förvaltare företräder dig som behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen. Det kan till exempel handla om att se till att dina räkningar blir betalda, att du har ett bra boende och att du får de insatser och bidrag som du har rätt till och behöver.

Vem kan få en god man?

Om du på grund av sjukdom eller liknande inte kan ta hand om din ekonomi och bevaka dina intressen, kan du ansöka om att få en god man.

För att få en god man krävs det att du inte kan få hjälp på annat sätt. Om det till exempel är möjligt för dig att lämna en fullmakt till någon du har förtroende för, finns det ofta inte tillräckliga skäl för ett godmanskap. För att få en god man måste du ansöka om detta hos tingsrätten i den kommun du är folkbokförd.

Ett godmanskap bör upphöra om du klarar dig på egen hand eller om du inte längre vill ha god man. Även om lagens krav är uppfyllda behövs det även finnas ett orsakssamband mellan grundproblematiken och ett reellt behov av hjälp. 

Vad gör en god man?

Den som blir utsedd till god man för dig representerar, företräder och hjälper dig i olika frågor som har med din ekonomi att göra. En god man ska också se till att du får de insatser och ersättningar från samhället som du har rätt till och behöver samt se till att du har så goda levnadsvillkor som möjligt.

Du som får en god man kallas för huvudman. Godmanskapet bygger på ett samarbete mellan huvudmannen och den gode mannen. En god man måste alltid ha ett samtycke, det vill säga ett godkännande från dig innan gode mannen vidtar några åtgärder.

Vilka rättigheter har jag? 

Du har full rättshandlingsförmåga, vilket innebär att du själv kan fatta beslut om dina rättsliga angelägenheter. Du kan exempelvis ingå och säga upp avtal, utfärda fullmakter, betala räkningar, reklamera fel på varor och disponera dina konton. När det gäller frågor som du inte kan ta ställning till kan gode mannen fatta beslut inom ramen för godmanskapet. Om du inte kan yttra dig ska gode mannen kunna styrka det med ett läkarintyg.

Vad innebär det att ha en förvaltare?

Om du är ur stånd att vårda dig eller din egendom, får tingsrätten besluta om förvaltarskap för dig. Om det är tillräckligt med godmanskap eller hjälp på annat mindre ingripande sätt får inte förvaltarskap anordnas. Förvaltarskap är ett stort ingrepp i den personliga integriteten och ska därför användas mycket restriktivt. 

Grundförutsättningen för godmanskap och förvaltarskap är att du behöver hjälp på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande. För att förvaltarskap ska bli aktuellt måste det finnas en risk för att du företar vad som skulle kunna beskrivas som ”skadliga rättshandlingar”.

I många fall innebär förvaltarskapet att du helt eller delvis förlorar din rättshandlingsförmåga och förvaltarskap betraktas även som en tvångsåtgärd eftersom det inte finns något krav på samtycke. Förvaltarskap kan alltså anordnas mot din vilja.

Vilka rättigheter har jag?

 • Däremot har du kvar din rätt att ingå avtal om arbete
 • Du har rätt att själv bestämma över din lön, dvs. om tingsrätten inte har beslutat något annat
 • Du har även kvar din rätt rösta och att ingå äktenskap
 • Du får själv förfoga över sådan egendom som du har fått genom gåva eller testamente, under förutsättning att det finns ett villkor i testamentet som säger att egendomen ska vara undantagen från förvaltarskapet
 • I frågor som rör ditt boende eller vård är det inte självklart att förvaltare har hela bestämmanderätten. Förvaltare kan t.ex. inte ensam besluta att du kan flytta mot din vilja

Vad ingår i uppdraget?

Ett godmanskap eller förvaltarskap kan bestå av tre olika delar: ”bevaka rätt”, ”förvalta egendom” och ”sörja för person”. Det är vanligast att alla tre delarna finns med i gode mannens eller förvaltarens uppdrag, men det behöver inte vara så.

Bevaka rätt

Att bevaka din rätt betyder att gode mannen eller förvaltaren ska bevaka dina rättigheter mot olika myndigheter, företag och privatpersoner. 

Gode mannen eller förvaltaren ska exempelvis:

 • Bevaka din rätt i dödsbo 
 • Företräda dig vid uppsägning, försäljning och avyttring av din bostad och när du söker ny bostad
 • Bevaka din rätt i förhandlingar, avbetalningsavtal och liknande med fordringsägare
 • Ansöka om skuldsanering
 • Bevaka din rätt i ärenden hos hyresnämnden
 • Ansöka om stöd och service enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), till exempel kontaktperson med flera
 • Ansöka om bostadsbidrag, bostadstillägg, merkostnadsersättning och anmäla årliga hyresändringar för att få rätt bostadsbidrag
 • Ansöka om pension
 • Överklaga beslut som rör dig
 • I övrigt företräda dig gentemot företag, myndigheter med flera

Förvalta egendom

Att förvalta din egendom betyder till exempel att gode mannen eller förvaltaren ska se till att dina räkningar blir betalda, att du löpande får fickpengar, förvalta ditt kapital, värdehandlingar och fastigheter med mera. Gode mannen eller förvaltaren ska även se till så att dina pengar används till din nytta. Det förutsätter god kännedom om dina personliga förhållanden, vilket kan innebära att gode mannen eller förvaltaren behöver besöka dig regelbundet

Om gode mannen eller förvaltaren betalar dina räkningar via post- eller bankgiro måste han eller hon göra det i ditt namn. Gode mannen eller förvaltaren får inte heller använda sina egna giron när han eller hon betalar dina räkningar.

Gode mannen eller förvaltaren ska exempelvis:

 • Betala räkningar
 • Lämna fickpengar
 • Sanera eventuella skulder
 • Placera ett eventuellt ekonomiskt överskott så att pengarna inte förlorar i värde och så att du får avkastning på pengarna
 • Se till att pengar och värdepapper som tillhör dig förvaras så att de inte blandas ihop med någon annans tillgångar, inte heller gode mannens eller förvaltarens egna tillgångar
 • Ansvara för att det finns pengar för dina fasta kostnader. Därför är det viktigt att gode mannen eller förvaltaren pratar med personalen om du bor på ett boende eller har hemtjänst, så att de vet vilket ekonomiskt utrymme som finns för fickpengar, uttag av dig själv och annat

Sörja för person

Sörja för person betyder att gode mannen eller förvaltaren ska företräda dig och bevaka dina intressen i mer personliga frågor, till exempel att se till att ditt boende och dina insatser fungerar på ett bra sätt. Det handlar här om att gode mannen eller förvaltaren ska försöka se till att du får så goda levnadsvillkor som möjligt.

Det är gode mannens eller förvaltarens ansvar att se till att ha regelbundna kontakter med socialtjänsten, boendet, vårdpersonal, hemtjänst med flera. Gode mannen eller förvaltaren ska även se till att du får den vård och omsorg som du har rätt till och vara uppmärksam på dina behov och ta initiativ till förbättringar.

Gode mannen eller förvaltaren ska följa upp om dina insatser fungerar på ett bra sätt som till exempelvis kontaktperson, personlig assistent, ledsagarservice, daglig sysselsättning, fritidsverksamhet, hemtjänst med flera. För att bilda sig en uppfattning om din situation och behov, behöver gode mannen eller förvaltaren besöka dig 1-2 gånger i månaden.

Gode mannen eller förvaltaren ska exempelvis:

 • Orientera sig om de insatser som du behöver genom att upprätta kontakt med dig själv, dina anhöriga och den som har omedelbar insyn över ditt boende och omvårdnad
 • Regelbundet hålla sig informerad om dina boendeförhållande, materiella behov, hälso- och sjukvårdssituation, behov av omsorg och hjälpmedel med mera
 • Bevaka dina personliga intressen när det gäller daglig verksamhet, fritid och sociala kontakter

Vad ingår inte i uppdraget?

Det ingår inte i gode mannens eller förvaltarens uppdrag att göra dina vardagliga inköp, sköta din dagliga omvårdnad, utföra rent praktiska sysslor eller besöka dig enbart i syfte att vara sällskap eller agera som socialt stöd. Gode mannen eller förvaltarens ska inte överta uppgifter som ska utföras av myndigheter såsom socialtjänst och vårdpersonal eller någon annan.

Det ligger inte heller på en god man eller förvaltare att följa med dig på läkarbesök, städa, hänga upp gardiner, handla mat eller vidta andra praktiska åtgärder. Han eller hon ska bara se till att de utförs. De konkreta insatserna genomförs istället genom socialtjänstens insatser som till exempel ledsagare, kontaktperson, hemtjänst.

 

Mer information och blanketter hittar du här:

God man och förvaltare

 

Kontaktinformation

Överförmyndarnämnden

Box 66, 182 05 Djursholm
08-568 910 15
Overformyndaren@danderyd.se

Telefontid

Måndag–onsdag 9-11, torsdag 13-15

 

Uppdaterad: 2024-01-19