Har du drabbats av personskada på kommunens mark?

Danderyds kommun arbetar kontinuerligt för att undvika personskador genom adekvat snöröjning, saltning och att skapa säkra trafikmiljöer. Har du drabbats av en personskada utomhus är det i första hand ditt försäkringsbolag du ska kontakta för ersättning.

Kommunen och dess entreprenörer arbetar på många olika platser i kommunen och kan tyvärr inte vara medvetna om samtliga situationer som sker på kommunens mark. Därför är det väldigt viktigt att lämna en felanmälan till kommunen så att feler kan åtgärdas så fort det uppstår.

En skadeanmälan leder sällan till ersättning

Kommunen vill upplysa om att de allra flesta skadeärenden inte leder till att skadestånd utbetalas till den skadelidande. Det är upp till den skadelidande att visa att Danderyds kommun eller dess entreprenörer har orsakat skadan genom uppsåt eller av vårdslöshet.

Enbart det faktum att ett olycksfall har inträffat innebär därför inte att kommunen kan hållas skadeståndsskyldig och att ersättning till den skadelidande kommer att utbetalas. En förutsättning för att Danderyds kommun ska kunna hållas skadeståndsskyldig är att kommunen haft kännedom om den aktuella bristen och underlåtit att åtgärda den inom skälig tid.

Ha detta i åtanke innan du beslutar dig för att göra en skadeanmälan. En skadeanmälan innebär ofta en långdragen och tidskrävande process som ytterst sällan utmynnar i skadestånd till den skadelidande parten.

Att tänka på innan du gör en skadeanmälan till kommunen

I första hand ska du som skadelidande alltid vända dig till ditt försäkringsbolag. Exempel på försäkringar som kan täcka skadan är hem-, olycksfalls- eller fordonsförsäkringar.

För den del av kostnaderna som skadan föranlett och som försäkringen inte täcker, kan du som skadelidande rikta ett skadeståndskrav till kommunen för den inträffade skadan.

En första förutsättning för att Danderyds kommun ska kunna hållas ansvarig är att olyckan inträffat på en plats där kommunen har väghållaransvar. Det innebär att skadan ska ha skett på kommunens mark eller på annan plats där kommunen utför arbeten.

Kommunen ansvarar inte för skador som uppkommit till följd av att andra medtrafikanter inte visat hänsyn i trafiken, ignorerat skyltar alternativt efterlämnat föremål på vägbanan.

I skadeståndsärenden utövar Danderyds kommun ingen myndighetsutövning

När en enskild riktar skadeståndskrav mot Danderyds kommun regleras ärendet civilrättsligt. Det rör sig således inte om någon myndighetsutövning. Är den skadelidande inte nöjd med stadens besked kan den skadelidande ansöka om stämning mot staden i allmän domstol.

Att tänka på om du beslutar att inkomma med en skadeanmälan

Du som skadelidande har ansvaret att bevisa den skada som du anser dig ha drabbats av. Av den anledningen är det viktigt att du förklarar så detaljerat som möjligt. Spara kvitton, bilder på skadan och annan eventuell information som kan vara av betydelse för ditt skadeärende.

Skadeanmälan görs genom kommunens system för felanmälan

I varje ärende sker en individuell prövning. Handläggningstiderna är i dagsläget långa. Första steget är att du får en bekräftelse på att vi mottagit ditt ärende.

Därefter påbörjas en utredning innan besked slutligen lämnas i ärendet. Är du missnöjd med beskedet kan du ansöka om stämning mot Danderyds kommun och själv, eller genom eget anlitat ombud, föra talan i allmän domstol.

Några skadetyper

Här framgår några av de vanligaste skadetyperna som allmänheten söker ersättning för gällande personskada. I ytterst få fall bedöms kommunen ha brustit i sitt väghållaransvar, varför den skadelidande endast i undantagsfall beviljas skadestånd.

Kommunen betonar att kommunens entreprenörer saknar möjlighet att bedriva driftunderhåll på samtliga av Danderyds gator samtidigt, därför görs prioriteringar och planer upprättas.

För att Danderyds kommun ska anses som skadeståndsskyldig vid halkolyckor måste kommunen haft kännedom om halkan men åsidosatt att vidta relevanta snöröjningsåtgärder, alternativt inte anpassat snöröjningen efter rådande väderprognos.

En förutsättning för att kommunen ska hållas ansvarig är att vi haft kännedom om den aktuella bristen i väglaget, exempelvis en uppstickande trottoarplatta, men åsidosatt att åtgärda bristen eller inte varnat trafikanter inom skälig tid. Ofta uppmärksammas bristen först då en skada har inträffat och anmälts.

Uppdaterad: 2023-12-19