Vad är en detaljplan?

En detaljplan är ett juridiskt dokument som bestämmer hur mark- och vattenområden i kommunen får användas och utformas mer i detalj. När ett område ska byggas ut eller om användningen ska ändras krävs ofta en ny detaljplan.

En detaljplan är en karta med bestämmelser som talar om hur marken får användas (till exempel för bostäder, handel, kontor eller park), tillåten byggrätt, byggnadshöjd, avstånd från hus till tomtgräns och pekar ut lämpliga ytor för rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark. Detaljplaner ska upprättas enligt plan- och bygglagen (PBL) och är ett juridiskt bindande dokument. Fram till införandet av moderna PBL 1987 kallades detaljplan inom tätort för stadsplan.

Illustration, stadsplan från 1950 över kvarter i Skogvik.

Stadsplan från 1950 för kvarter i Skogsvik, Danderyd.

När behövs detaljplan?

Syftet med en detaljplan kan vara att möjliggöra ny bebyggelse, ändra byggnaders innehåll eller säkra bevarande av särskilda byggnader. Detaljplaner görs både för större områden och för enstaka fastigheter. Detaljplaner utgör ett underlag för bedömning av bygglov, marklov och rivningslov.

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny. Vid arbetet med att ta fram en detaljplan är kommunen skyldig att samråda med länsstyrelsen och de som berörs av planen. Så här går det till, från ansökan till ny detaljplan.

Om planprocessen

Vilken plan gäller där jag bor?

Större delen av Danderyds kommun är detaljplanelagd och detaljplanerna finns tillgängliga på miljö- och stadsbyggnadskontoret samt via Sök detaljplaner. Du som står i begrepp att förvärva eller att bebygga en fastighet ska alltid hämta in den planinformation som finns för din fastighet. Du kan behöva informationen som underlag när du planerar för exempelvis en tillbyggnad och ska upprätta bygglovshandlingar.

Sök detaljplaner

Pågående detaljplaner

Pågående detaljplaner

Mer information

Boverket

Länsstyrelsen

Plan- och bygglagen 2010:900

Plan- och bygglagen 1987:10

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-10-04