Bakgrund till översiktsplan

Arbetet med översiktsplanen har pågått mellan 2018- 2022. Under denna period har bland annat tre medborgardialoger genomförts.

Detta har gjorts

2018 - Arbetet med översiktsplanen påbörjades

Beslut togs i kommunfullmäktige 2018-06-11 §69

2019 - Projektplan för översiktsplan

Beslut togs i kommunfullmäktige KS 2019-05-27 § 90

2019 - Politisk Workshop

Under 26 november - 3 december genomfördes två workshops med förtroendevalda från kommunstyrelsen. Workshopen utgjorde grunden till den digitala enkät som genomfördes 2020.

2020 - Deltagande i projektet EKLIPS

Översiktsplanens arbetsgrupp deltog i forskningsprojektet EKLIPS (Energi och klimat i fysisk planering genom lokal och regional samverkan). Projekt drevs länsstyrelsen i Stockholms län och KTH. Projektet syftade till att öka kunskapen och lyfta energi- och klimatfrågorna i den fysiska planeringen.

2020 - Medborgardialog och fototävling

Under sommaren 2020 genomfördes en digital enkät för översiktsplanen samt en fototävling. Detta var en tidig medborgardialog som utgjorde grunden till samrådsförslaget.

Här kan du ta del av vinnarbidragen i fototävlingen:

Fototävling

2021 - Samråd

Samråd för översiktsplanen pågick 3 maj-13 juni 2021. Det formella samrådet kompletterades med en digital samrådsenkät.

2021 - Öppet hus om Danderyds utveckling

Den 6 oktober och 12 oktober arrangerades två öppna hus kring det framtagna förslaget till översiktsplan i Mörby centrum. Då fanns det möjlighet att träffa förtroendevalda och tjänstepersoner för att samtala om samrådsförslaget och kommunens framtida byggda miljö.

2021-2022 - Granskning

Granskning för översiktsplanen pågick 6 december 2021-13 februari 2022. Det var det tredje tillfället att tycka till om innehållet i översiktsplanen. 

2022 - Digitala öppna hus

Den 1 och 3 februari 2022 genomfördes två digitala öppna hus där granskningsförslaget presenterades och det fanns möjlighet att ställa frågor kring förslaget.

2022 – Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 11 maj

Dialogen i siffror

  • Tre medborgardialoger har genomförts.
  • Invånare har lämnat in synpunkter över 1 500 gånger under samtliga dialoger.
  • Vid samtliga fyra öppna hus deltog cirka 200 personer totalt.
Uppdaterad: 2022-05-23